KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Emitent

a
 • A2A(konektivita aplikácia – aplikácia) Definuje mód technickej komunikácie, ktorá umožňuje výmenu informácií medzi softvérovými aplikáciami systému a priamo pripojeného účastníka.
 • Akceptovateľné aktíva(kolaterál) Aktíva, ktoré môžu byť využité ako kolaterál v snahe získať úver od Eurosystému.
 • Akcia(účastina) Akcia(účastina) Akcia je cenný papier, ktorý potvrdzuje veľkosť účasti jej majiteľa na základom imaní akciovej spoločnosti. Predstavuje práva akcionára […]
 • ANNAAsociácia národných číslovacích agentúr (Association of National Numbering Agencies) Celosvetová asociácia, ktorá združuje lokálne registračné agentúry, ktoré zabezpečujú alokáciu, registráciu […]
 • Auto-kolateralizáciaJe úverová operácia, ktorá je alebo môže byť aktivovaná v prípade, ak kupujúci nemá dostatočné finančné prostriedky na vyrovnanie(settlement) Ukončenie transakcie […]
b
 • BeneficientPríjemca peňažných prostriedkov alebo cenných papierov. V závislosti od kontextu môže byť beneficientPríjemca peňažných prostriedkov alebo cenných papierov. V závislosti od kontextu […]
 • BIC kód(ISO 9362 Business Identifier Code) BIC kód(ISO 9362 Business Identifier Code) BIC kód je 8- alebo 11-miestny kód prideľovaný spoločnostiam […]
 • Bilaterálny nettingDohoda, pri ktorej si dve strany započítajú svoje bilaterálne záväzky.
c
 • CCBM(Model korešpondenčnej centrálnej banky) Mechanizmus vytvorený Európskym systémom centrálnych bánk s cieľom umožniť zmluvným stranám využívať akceptovateľný kolaterál v cezhraničnom kontexte. V CCBM(Model […]
 • CCP(Centrálna protistrana) Subjekt, ktorý na jednom alebo viacerých trhoch vstupuje medzi zmluvné strany obchodov, pričom pre každého predávajúceho predstavuje kupujúceho, […]
 • CeBM(Peniaze centrálnej banky) Pasíva centrálnej banky, ktoré majú buď formu bankoviek alebo bankových vkladov vedených centrálnou bankou, pričom tieto môžu […]
 • Cenný papierPeniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie […]
 • Centrálny depozitár cenných papierov(CSD) CSD je špecializovaná licencovaná inštitúcia, ktorá tvorí základnú infraštruktúru kapitálového trhu. CSD vykonáva prvotnú evidenciu cenných papierov v systéme […]
 • CFI kód(ISO 10962 – Classification of Financial Instruments) CFI kód(ISO 10962 - Classification of Financial Instruments) CFI kód je 6-miestny alfanumerický […]
 • CoBM(Peniaze komerčnej banky) Pasíva komerčnej banky, ktoré majú formu vkladov vedených v komerčnej banke a môžu byť využité na účely vyrovnania.
 • CSD EmitentaCentrálny depozitár cenných papierov(CSD) CSD je špecializovaná licencovaná inštitúcia, ktorá tvorí základnú infraštruktúru kapitálového trhu. CSD vykonáva prvotnú evidenciu cenných […]
 • CSD InvestoraTermín využívaný v kontexte prepojení centrálneho depozitára cenných papierov (CSD). CSD InvestoraTermín využívaný v kontexte prepojení centrálneho depozitára cenných papierov (CSD). CSD […]
 • Cyklus vyrovnania(Settlement cycle) Časové obdobie, ktoré plynie medzi dátumom uzatvorenia obchodu a dátumom vyrovnania obchodu.
d
 • Dátum vyrovnania(Settlement date) Pozrite deň vyrovnania(Settlement day) Deň, kedy prebieha vyrovnanie. (settlement day)
 • DematerializáciaOdstránenie fyzických certifikátov alebo dokumentov, ktoré preukazujú vlastníctvo finančných aktív tak, že tieto aktíva existujú iba ako účtovné zápisy.
 • Dematerializovaný (zaknihovaný) cenný papierCenný papier, ktorý má podobu zápisu v zákonom ustanovenej evidencii.
 • Deň vyrovnania(Settlement day) Deň, kedy prebieha vyrovnanie.
 • Depozit1. uschovaná, uložená vec, hnuteľná vec daná do úschovy; predmet úschovy. Napríklad cenné papiere, peniaze, šperky, umelecké diela, súbory dokumentov […]
 • DepozitárDepozitár má spoločný základ s Depositum a pochádza z latinčiny. Z rímskeho súkromného práva odvodená reálna zmluva, dohoda na základe ktorej ukladateľ […]
 • Depozitná bankaÚverový ústav zaoberajúci sa v rámci svojej obchodnej činnosti najmä prijímaním depozitov (vklady na vkladné knižky a bežné účty, úschova cenností, prenajímanie […]
 • Depozitný certifikátCenný papier potvrdzujúci, že jeho emitent jednorazovo prijal vo forme vkladu peňažnú sumu v menovitej hodnote, ktorá je na ňom […]
 • DlhopisCenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej […]
 • DodaniePrevod finančných nástrojov alebo komodít prostredníctvom zaknihovania alebo fyzickej výmeny.
 • Dohoda o spätnom odkúpení(repurchase agreement) Proces požičiavania si peňazí kombináciou predaja aktíva (zvyčajne cenného papiera s pevným výnosom) a následného spätného odkúpenia tohto istého aktíva […]
 • Domáce vyrovnanieVyrovnanie, ktoré prebieha v krajine (alebo v menovom priestore), v ktorej majú sídlo obe strany transakcie. Antonymum: cezhraničné vyrovnanie
 • DvD(Dodanie proti dodaniu) Mechanizmus vysporiadania cenných papierov, ktorý spája dva prevody cenných papierov tak, že k dodaniu cenného papiera dôjde iba […]
 • DvP(Dodanie proti platbe) Mechanizmus vysporiadania cenných papierov, ktorý spája prevod cenných papierov a prevod peňažných prostriedkov takým spôsobom, aby k dodaniu cenných […]
 • DwP(Dodanie s platbou) Typ prevodného príkazu a mechanizmus vysporiadania, ktorý špecifikuje dodaniePrevod finančných nástrojov alebo komodít prostredníctvom zaknihovania alebo fyzickej výmeny. cenných […]
e
 • Emisia cenných papierovSúbor zastupiteľných cenných papierov (CP) emitovaných určitým emitentom na základe jeho rozhodnutia. V rozhodnutí o emisii CP stanoví emitent hlavne druh CP […]
 • Emitent cenných papierovPrávnická osoba, ktorá vydala, vydáva alebo sa rozhodla vydať (emitovať) cenné papiere. Emitent rozhoduje o forme cenného papiera, ktorý ide […]
 • Európska centrálna banka(ECB) ECB zabezpečuje, aby úlohy zverené Európskemu systému centrálnych bánk (ESCB) podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie plnila buď vlastnou […]
 • Európsky systém centrálnych bánk(ESCB) Európska centrálna banka(ECB) ECB zabezpečuje, aby úlohy zverené Európskemu systému centrálnych bánk (ESCB) podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie […]
 • EurosystémEurópska centrálna banka a národné centrálne banky členských štátov, ktoré zaviedli euro tvoria Eurosystém.  Zmluva o fungovaní Európskej únie uvádza úlohy Európskeho […]
f
 • Finálne vyrovnanie(finálny prevod) Vyrovnanie alebo prevod je finálny vtedy, keď je bezpodmienečný, vymožiteľný a neodvolateľný, dokonca i v rámci zahájenia konkurzného konania proti účastníkovi […]
 • FISN kód(ISO 18774 – Financial Instrument Short Name) FISN kód je 35-miestny alfanumerický kód prideľovaný podľa ISO štandardu 18774 Skrátený názov […]
 • FOP(Dodanie bez finančného vyrovnania) Typ prevodného príkazu, ktorý špecifikuje dodanie cenných papierov, ktoré nie je spojené s príslušným prevodom peňažných prostriedkov. […]
g
 • Garančný fondFond, ktorý kompenzuje účastníkov, ktorí nepochybili za straty, ktoré utrpia v prípade, ak si jeden alebo viacerí účastníci nesplnia svoje záväzky.
 • Globálny certifikátJediný fyzický certifikát, ktorý pokrýva všetky alebo iba niektoré emisie cenných papierov.
 • Governance(riadenie) Postupy, prostredníctvom ktorých sa stanovujú ciele právneho subjektu, identifikujú sa spôsoby ich dosahovania a meria sa výkonnosť subjektu. Ide predovšetkým […]
 • Gross settlement(hrubé vyrovnanie) Vyrovnanie peňažných prostriedkov alebo príkazov na prevod cenných papierov nastane individuálne t.j.  na základe príkaz-po-príkaze.
 • Gross settlement system(Systém hrubého vyrovnania) Prevodnýsystém, v ktorom vysporiadanie peňažných prostriedkov alebo príkazov na prevod cenných papierov nastane individuálne t.j.  na základe príkaz-po-príkaze.
 • GUI(Grafické užívateľské rozhranie) Spôsob a popis komunikácie užívateľa s počítačom. Spočíva v tom, že maximum ovládacích prvkov, parametrov, dátových súborov, aplikácií a samotných pracovných […]
i
 • ImobilizáciaUmiestnenie fyzických certifikátov pre cenné papiere a finančné nástroje v spoločnom depozitári alebo v  centrálnom depozitári cenných papierov tak, aby boli následné […]
 • Infraštruktúra finančného trhu(FMI) Multilaterálny systém medzi zúčastnenými inštitúciami, vrátane prevádzkovateľa systému, ktorý sa používa za účelom zúčtovania, vyrovnania alebo zaznamenania platieb, cenných […]
 • Integrita emisie cenných papierovVýsledok právnych požiadaviek a postupov účtovania cenných papierov ktorý zabezpečuje, že počet emitovaných cenných papierov sa zakaždým rovná celkovému počtu cenných […]
 • ISIN kód(ISO 6166 – International securities identification numbering system) ISIN kód je 12-miestny alfanumerický kód na identifikáciu cenných papierov a finančných nástrojov […]
 • ISOMedzinárodná organizácia pre štandardizáciu (International Organization for Standardisation) Celosvetová federácia orgánov pre národné štandardy, ktorá sa zaoberá vývojom a vydávaním medzinárodných […]
k
 • Kontinuita obchodných činnostíStav neprerušených obchodných činností. Tento termín tiež zahŕňa všetky organizačné, technické a personálne opatrenia prijaté v snahe: 1)   zabezpečiť pokračovanie obchodných aktivít […]
 • Korporátna udalosťUdalosť týkajúca sa emitenta cenného papiera, ktorá má vplyv na akcionárov, resp. majiteľov/držiteľov cenného papiera – napríklad valné zhromaždenieJe najvyšším […]
l
 • LEI kódIdentifikátor právneho subjektu (Legal Entity Identifier) LEI je štandardizovaný 20 – miestny alfa-numerický kód, ktorého presná štruktúra je určená medzinárodnou […]
m
 • Medzinárodný centrálny depozitár cenných papierov(ICSD) Centrálny depozitár cenných papierov, ktorý bol pôvodne založený, aby vyrovnával eurobondové obchody, a teraz aktívne vykonáva vyrovnanie medzinárodne obchodovateľných cenných […]
 • Menovitá hodnotapeňažná suma, na ktorú cenný papier znie. Pozrite tiež: trhová hodnotaCena cenného papiera, ktorá je vygenerovaná trhom t.j. ponukou a dopytom […]
 • MIC kód(ISO 10383 – Codes for exchanges and market identification) MIC kód(ISO 10383 - Codes for exchanges and market identification) MIC […]
 • Mimoburzové (OTC) obchodovanieSpôsob obchodovania, ktorý nezahŕňa regulovaný trh. Na mimoburzových trhoch účastníci priamo obchodujú jeden s druhým, predovšetkým prostredníctvom telefónu alebo počítača.
 • Multilaterálny (viacstranný) nettingDohoda medzi troma alebo viacerými stranami pre netting záväzkov a vyrovnanie multilaterálnych pozícií pre čisté vyrovnanie.
n
 • Nepriame prepojenie CSDPrepojenie medzi dvoma centrálnymi depozitármi cenných papierov (CSD) prostredníctvom sprostredkovateľa mimo CSD. Pozrite tiež: pridružené prepojenie CSDZmluvná alebo technická dohoda, […]
 • Nepriamy účastník CSDÚčastník prevodného systému peňažných prostriedkov alebo cenných papierov s viacstupňovým usporiadaním, ktorý využíva priameho účastníka ako sprostredkovateľa, s cieľom vykonávať niektoré […]
 • NesolventnosťUdalosť špecifikovaná zmluvne, ktorá definuje zlyhanie. Vo všeobecnosti sa takéto udalosti týkajú neschopnosti dokončiť prevod peňažných prostriedkov alebo cenných papierov […]
 • Net settlement(čisté vyrovnanie) vyrovnanie prevodných príkazov na čistom základe.
 • Netting(vzájomné započítavanie) V kontexte systému zúčtovania alebo cenných papierov ide o dohodnuté vyváženie vzájomných záväzkov systémovými účastníkmi. Tento proces zahŕňa výpočet pozícií […]
 • Neúspešná transakcia(zlyhanie) Transakcia, ktorá nie je vyrovnaná v zmluvný deň vyrovnania. Takáto transakcia môže byť pozdržaná a vyrovnaná neskôr.
 • Neúspešné vyrovnanie(Settlement failure) Neschopnosť účastníka splniť si záväzky týkajúce sa vyrovnania v systéme. Táto neschopnosť môže byť dočasná alebo trvalá. Pozrite tiež: […]
 • Nezúčtovací člen(non-clearingový člen) Člen regulovaného trhu, ktorý využíva všeobecného clearingového člena na prístup k službám clearingového domu. Všetky obchody musia byť vyrovnané […]
 • NNANárodná číslovacia agentúra (National numbering agency) Člen Asociácie národných číslovacích agentúr (ANNA), ktorá prideľuje kódy podľa ISO štandardov pre ktoré […]
 • Nominee(poverenec) osoba alebo subjekt menovaný iným subjektom alebo osobou, aby konal v jeho mene. Poverenci sa vo všeobecnosti využívajú pri transakciách […]
o
 • Oceňovanie podľa trhovej hodnoty(marking to market) Prax preceňovania cenných papierov a finančných nástrojov použitím aktuálnych trhových cien.
 • Oddelenie aktív(segregácia) Spôsob ochrany aktív klienta, pri ktorom sú aktíva držané oddelene od aktív správcu (prípadne iných klientov).
p
 • PárovanieProces využívaný na porovnanie detailov týkajúcich sa obchodu alebo vyrovnania poskytnutých stranami v snahe zaistiť, či súhlasia s podmienkami transakcie.
 • PFOD(platba bez dodania cenných papierov) Typ prevodného príkazu, ktorý definuje výmenu hotovosti bez dodania cenných papierov.
 • Platobný systémTento termín má dva významy: 1) v niektorých prípadoch ide o súbor nástrojov, bankových postupov a systémov medzibankových prevodov peňažných prostriedkov, ktoré umožňujú […]
 • Podkladové aktívum(Underlying asset) Aktívum, (t.j. finančný nástroj alebo cenný papier), na ktorom je založená zmluva o derivátoch.
 • Potvrdenie obchodu(konfirmácia) Proces, pri ktorom sú podmienky obchodu overené buď priamymi účastníkmi trhu alebo centrálnym subjektom.
 • Prepojenie CSDSúbor technických a právnych opatrení dvoch depozitárov cenných papierov (CSD) na prevod cenných papierov medzi systémami. Pozrite tiež: CSD Investora, CSD […]
 • Prevodný príkaz(Transfer order) Príkaz alebo správa(Custody) Úschova a správa subjektom povereným vykonávať tieto činnosti, ako i činnosti týkajúce sa cenných papierov a iných […]
 • Priame prepojenie CSDÚčet otvorený centrálnym depozitárom cenných papierov (CSD), ktorý je označený ako „CSD Investora“ v účtovných záznamoch iného CSD označovaného ako „CSD […]
 • Priamy účastníkÚčastník v prevodnom systéme, ktorý môže vykonávať všetky činnosti v systéme bez toho, aby využíval sprostredkovateľa (vrátane priameho vkladania príkazov do systému […]
 • Pridružené prepojenie CSDZmluvná alebo technická dohoda, ktorá umožňuje CSD Emitenta a CSD Investora držať a prevádzať cenné papiere prostredníctvom účtu u tretieho CSD („prostredný […]
r
 • Register(Registrátor) Subjekt, ktorý zaznamenáva vlastníctvo cenných papierov v mene emitenta.
 • Registrátor Pozrite register.
 • RekonciliáciaPostup, ktorého cieľom je overiť, či sa dva súbory záznamov emitované dvoma rôznymi subjektmi zhodujú.
 • Riziko správy(custody risk) Riziko straty cenných papierov v správe, ako výsledok správcovej nesolventnosti, zanedbania, nesprávneho nakladania s aktívami, podvodu, nedostatočnej správy alebo nevhodného […]
 • Riziko vyrovnania(Settlement risk) Riziko, že vyrovnanie v prevodnom systéme sa neuskutoční podľa očakávaní, zvyčajne v dôsledku nesplnenia jedného alebo viacerých záväzkov. Toto riziko […]
 • RTGSSystém hrubého vyrovnania v reálnom čase (Real-time gross settlement system(Systém hrubého vyrovnania) Prevodnýsystém, v ktorom vysporiadanie peňažných prostriedkov alebo príkazov na prevod […]
 • RVP(prijmi proti platbe) Jeden z príkazov v DVP transakcii. Pozrite tiež: DVP
s
 • Sekundárne miesto spracovaniaMiesto iné ako primárne miesto, ktoré môžu systémy využiť na to, aby obnovili obchodné operácie a ďalšie funkcie v prípade nehody.
 • SekuritizáciaProces vylúčenia aktív, pasív alebo finančných tokov zo súvahy a ich transformácia nezávislou stranou na cenné papiere. Podstatou sekuritizácie je zhromaždenie […]
 • SEPASingle Euro Payments Area (jednotná oblasť platieb v eurách) Proces zahájený európskymi bankami a podporovaný – o.i Eurosystémom a Európskou komisiou, […]
 • Služby úschovy cenných papierov(safekeeping) Držba fyzických cenných papierov v mene iných strán.
 • Správa(Custody) Úschova a správa subjektom povereným vykonávať tieto činnosti, ako i činnosti týkajúce sa cenných papierov a iných finančných nástrojov, ktorých majiteľom […]
 • Správa aktívAdministrácia služieb poskytovaných centrálnym depozitárom cenných papierov (CSD) alebo správcom v prípade správy a/alebo úschovy finančných nástrojov (napr. spracovanie korporátnych udalostí […]
 • Spravované priame prepojenie CSDPriame prepojenie medzi dvoma centrálnymi depozitármi cenných papierov (CSD), pričom tretia strana, zvyčajne správcovská banka prevádzkuje účet CSD Emitenta v mene […]
 • SSS(Systém vyrovnania cenných papierov) Systém, ktorý umožňuje prevod cenných papierov buď bez platby (dodanie bez finančného vyrovnania – FoP), alebo […]
 • STPpriame spracovanie (Straight-through processing) Automatizované úplné spracovanie obchodov/platieb od začiatku do konca – vrátane (v relevantných prípadoch) automatizovaného potvrdenia, párovania, […]
 • SWIFTSociety for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu) Členmi vlastnené družstvo, ktoré finančné inštitúcie a podniky používajú […]
 • Systém s nepriamou držbou CPviacstupňové usporiadanie pre správu a prevody vlastníctva cenných papierov (alebo prevody podobných práv), v ktorom investori sú identifikovaní iba na úrovni svojich […]
 • Systém s priamou držbou CPDohoda týkajúca sa registrácie vlastníctva cenných papierov (alebo podobných aktív), pričom každý konečný investor cenného papiera je zaregistrovaný jediným subjektom […]
 • Systém vyrovnania(Settlement system) Systém, ktorý umožňuje vyrovnanie prevodov peňažných prostriedkov, aktív alebo finančných nástrojov. Pozrite tiež: SSS(Systém vyrovnania cenných papierov) Systém, […]
t
 • TARGET2 (T2)Systém hrubého vyrovnania v reálnom čase v eurách. TARGET2 vyrovnáva platby v eurách v peniazoch centrálnej banky a funguje na základe jednotnej IT platformy, kam […]
 • TARGET2-Securities (T2S)Jednotná technická platforma Eurosystému, ktorá umožňuje centrálnym depozitárom cenných papierov (CSD) a národným centrálnym bankám poskytovať v Európe základné, cezhraničné a neutrálne služby […]
 • Transfer LEIPrenos LEI, celej správy a údržby LEI kódu od jedného LOU k inému LOU
 • Trhová hodnotaCena cenného papiera, ktorá je vygenerovaná trhom t.j. ponukou a dopytom po cennom papieri.
 • Trhová infraštruktúraSystémy využívané na obchodovanie, zúčtovanie a vyrovnanie platieb cenných papierov alebo derivátov.
u
 • U2A(konektivita užívateľ – aplikácia) Definuje mód technickej komunikácie, ktorá povoľuje výmenu informácií medzi softvérovými aplikáciami systému a užívateľom systému prostredníctvom grafického […]
 • Uzávierka(cut-off time) Lehota stanovená systémom (alebo agentom banky) pre prijatie prevodných príkazov pre daný cyklus vyrovnania.
ú
 • ÚčastníkSubjekt, ktorý je identifikovaný/uznávaný prevodným systémom a – buď priamo alebo nepriamo – môže odosielať prevodné príkazy tak, že je […]
 • Účet na vyrovnanie(settlement account): Účet vedený v centrálnej banke alebo v depozitári cenných papierov, alebo centrálnou zmluvnou stranou alebo akoukoľvek inou inštitúciou konajúcou ako […]
v
 • Verejná ponuka cenných papierovOznámenie osobám v akejkoľvek forme a akýmikoľvek prostriedkami, v ktorom sú uvedené dostatočné informácie o podmienkach ponuky a ponúkaných cenných […]
 • Vyrovnanie(settlement) Ukončenie transakcie alebo spracovania s cieľom splniť záväzky účastníkov prostredníctvom prevodu peňažných prostriedkov a/alebo cenných papierov. Deň vyrovnania môže byť […]
z
 • Zábezpeka(kolaterál) Aktívum alebo záväzok tretej strany, prostredníctvom ktorého poskytovateľ kolaterálu zabezpečuje záväzky vis-à-vis príjemcovi kolaterálu.
 • Zaknihovaný (dematerializovaný) cenný papierCenný papier, ktorý má podobu zápisu v zákonom ustanovenej evidencii.
 • Zaknihovaný systémSystém, ktorý umožňuje prevody cenných papierov a iných finančných aktív bez fyzického pohybu listinných dokumentov alebo certifikátov (napr. elektronický prevod cenných […]
 • Záložné právoDoručenie aktív v snahe zabezpečiť vykonanie záväzku jednou stranou (dlžníkom) vis-à-vis inej (zabezpečenej strane). Pre zabezpečenú stranu vytvorí záložné právoDoručenie aktív […]
 • Záložný systémSystém, ktorý bol navrhnutý aby nahradil primárny systém, ak tento z akéhokoľvek dôvodu nefunguje. Pozrite tiež: kontinuita obchodných činnostíStav neprerušených obchodných […]
 • Zastupiteľné cenné papiereCenné papiere rovnakého druhu a formy vydané jedným emitentom, ak sú s nimi spojené rovnaké práva. Zastupiteľné cenné papiere sú […]
 • ZastupiteľnosťVlastnosť cenných papierov, ktoré sú nahraditeľné na základe toho, že sú identické.
 • ZlyhaniePozrite neúspešná transakcia.
 • Zúčtovací člen(clearingový člen) Člen clearingového domu.
 • Zúčtovací dom(clearingový dom) Spoločný subjekt (alebo spoločný mechanizmus spracovania) prostredníctvom ktorého sa účastníci dohodli na výmene príkazov na prevod peňažných prostriedkov, […]
 • Zúčtovanie(clearing) Proces prevodu, zosúladenia a v niektorých prípadoch i potvrdenia prevodných príkazov pred vyrovnaním, prípadne zahrnutia nettingu príkazov a vytvorenia finálnej pozície na vyrovnanie. […]