KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Emitent cenných papierov

Právnická osoba, ktorá vydala, vydáva alebo sa rozhodla vydať (emitovať) cenné papiere. Emitent rozhoduje o forme cenného papiera, ktorý ide emitovať, pokiaľ forma nie je kogentne určená zákonom. Emitent si emisiou cenných papierov zaobstaráva finančné prostriedky na realizáciu svojich zámerov. V prípade dlhopisov, pokladničných poukážok a vkladových listov emitent získava od prvého nadobúdateľa určitú sumu peňažných prostriedkov, ktorú sa zaväzuje vrátiť a zaplatiť úroky majiteľovi cenného papiera. Osoba emitenta zohráva dôležitú úlohu pre právnu istotu investorov. Emitentom môže byť štát, ktorý prostredníctvom ministerstva financií alebo centrálnej banky môže emitovať aj (štátne) pokladničné poukážky, ktoré využíva na usmerňovanie peňažného trhu a ovplyvňovanie likvidity bankového sektora. Štát môže emitovať aj štátne dlhopisy na vyrovnanie dlhodobého deficitu štátneho rozpočtu. Emitentom môžu byť orgány samosprávy, verejnoprávne inštitúcie, ktoré emitujú dlhopisy na financovanie prevádzkových a investičných akcií, ale aj subjekty súkromného sektora, ako napríklad banky, poisťovne, investičné spoločnosti a podniky, ktoré môžu emitovať dlhopisy, akcie, podielové listy, zmenky, šeky, vkladové listy.