AOCP štatistika

O projekte

Zelený delfín sprievodca kapitálovýn trhom

Myšlienka vytvoriť a priniesť verejnosti informačno-vzdelávací portál zameraný na oblasť kapitálového trhu bola iniciovaná na pôde Asociácie obchodníkov s cennými papiermi (AOCP). Následne v priebehu procesu prípravy realizácie bol ako generálny partner projektu začlenený aj Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP). Tak AOCP ako aj CDCP sú subjekty pôsobiace na domácom kapitálovom trhu viac ako 25 rokov.

INFORMAČNO-VZDELÁVACÍ PORTÁL O KAPITÁLOVOM TRHU

logo-aocp

Organizátorom projektu Zelený delfín je Asociácia obchodníkov s cennými papiermi.

quote-uvodzovky

Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí.
Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli.
Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu.

Jan Amos Komenský

vlnka-pred-titulok

Zámer

Zámerom je prostredníctvom informačno – vzdelávacieho portálu Zelený delfín poskytovať širokej odbornej a laickej verejnosti aktuálne, odborné a nestranné informácie týkajúce sa investovania v oblasti kapitálového trhu. Zámerom je taktiež predstaviť možnosti získavania finančných zdrojov prostredníctvom kapitálového trhu pre podnikanie a podnikateľov.

Hlavným cieľom projektu je podporovať rozvoj kapitálového trhu vrátane zvyšovania ochrany spotrebiteľov a to prostredníctvom kvalitných informácií a vzdelávaním účastníkov trhu.

wave-element-top wave-element-bottom
vlnka-pred-titulok

Cieľové skupiny

Medzi hlavné cieľové skupiny patria tak investori investujúci do finančných nástrojov kapitálového trhu vrátane budúcich investorov, ako aj emitenti cenných papierov resp. podniky a spoločnosti hľadajúce možnosti využitia kapitálového trhu na financovanie svojich podnikateľských aktivít. Ďalšou významnou cieľovou skupinou projektu sú osoby profesionálne pôsobiace v oblasti poskytovania investičných služieb medzi ktoré patria napr. finanční sprostredkovatelia.

vlnka-pred-titulok

Scoring podnikových dlhopisov

Jedným z nosných pilierov projektu Zelený delfín je scoring podnikových dlhopisov kde si investori resp. budúci investori do podnikových dlhopisov môžu vyhľadať informácie o vydaných podnikových dlhopisoch vrátane ich scoringového ohodnotenia.