AOCP štatistika

Záložné právo

Doručenie aktív v snahe zabezpečiť vykonanie záväzku jednou stranou (dlžníkom) vis-à-vis inej (zabezpečenej strane). Pre zabezpečenú stranu vytvorí záložné právo záložný nárok („zádržné právo“) v doručených aktívach, zatiaľ čo vlastníkom aktív zostáva dlžník.