KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Valné zhromaždenie

Je najvyšším orgánom akciovej spoločnosti. Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok v lehote určenej stanovami. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Spôsob hlasovania určujú stanovy. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa valného zhromaždenia upravuje Zákon č.513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.