KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Slovník

z
 • Zábezpeka(kolaterál) Aktívum alebo záväzok tretej strany, prostredníctvom ktorého poskytovateľ kolaterálu zabezpečuje záväzky vis-à-vis príjemcovi kolaterálu.
 • Zaknihovaný (dematerializovaný) cenný papierCenný papierPeniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové […]
 • Zaknihovaný systémSystém, ktorý umožňuje prevody cenných papierov a iných finančných aktív bez fyzického pohybu listinných dokumentov alebo certifikátov (napr. elektronický prevod cenných […]
 • Záložné právoDoručenie aktív v snahe zabezpečiť vykonanie záväzku jednou stranou (dlžníkom) vis-à-vis inej (zabezpečenej strane). Pre zabezpečenú stranu vytvorí záložné právoDoručenie aktív […]
 • Záložný systémSystém, ktorý bol navrhnutý aby nahradil primárny systém, ak tento z akéhokoľvek dôvodu nefunguje. Pozrite tiež: kontinuita obchodných činnostíStav neprerušených obchodných […]
 • Zastupiteľné cenné papiereCenné papiere rovnakého druhu a formy vydané jedným emitentom, ak sú s nimi spojené rovnaké práva. Zastupiteľné cenné papiereCenné papiere […]
 • ZastupiteľnosťVlastnosť cenných papierov, ktoré sú nahraditeľné na základe toho, že sú identické.
 • ZlyhaniePozrite neúspešná transakcia(zlyhanie) Transakcia, ktorá nie je vyrovnaná v zmluvný deň vyrovnania. Takáto transakcia môže byť pozdržaná a vyrovnaná neskôr..
 • Zúčtovací člen(clearingový člen) Člen clearingového domu.
 • Zúčtovací dom(clearingový dom) Spoločný subjekt (alebo spoločný mechanizmus spracovania) prostredníctvom ktorého sa účastníci dohodli na výmene príkazov na prevod peňažných prostriedkov, […]
 • Zúčtovanie(clearing) Proces prevodu, zosúladenia a v niektorých prípadoch i potvrdenia prevodných príkazov pred vyrovnaním, prípadne zahrnutia nettingu príkazov a vytvorenia finálnej pozície na vyrovnanie(settlement) […]