KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Zábezpeka

(kolaterál)

Aktívum alebo záväzok tretej strany, prostredníctvom ktorého poskytovateľ kolaterálu zabezpečuje záväzky vis-à-vis príjemcovi kolaterálu.