KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Schôdza majiteľov dlhopisov

Emitent môže v emisných podmienkach dlhopisov upraviť zriadenie schôdze majiteľov dlhopisov (ďalej len „schôdza majiteľov“). Emitent je povinný zvolať schôdzu majiteľov pri omeškaní s uspokojovaním práv spojených s dlhopismi alebo na základe písomnej žiadosti majiteľov aspoň 10 % menovitej hodnoty príslušnej emisie dlhopisov alebo 10 % podielu na zbernom dlhopise. Podrobnosti zvolania schôdze majiteľov, jej priebehu, účasti a hlasovania na schôdzi majiteľov s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku, ako aj určenie spoločného zástupcu majiteľov dlhopisov upravuje Zákon č.530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.