KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Slovník

c
  • CCBM(Model korešpondenčnej centrálnej banky) Mechanizmus vytvorený Európskym systémom centrálnych bánk s cieľom umožniť zmluvným stranám využívať akceptovateľný kolaterál v cezhraničnom kontexte. V CCBM(Model […]
  • CCP(Centrálna protistrana) Subjekt, ktorý na jednom alebo viacerých trhoch vstupuje medzi zmluvné strany obchodov, pričom pre každého predávajúceho predstavuje kupujúceho, […]
  • CeBM(Peniaze centrálnej banky) Pasíva centrálnej banky, ktoré majú buď formu bankoviek alebo bankových vkladov vedených centrálnou bankou, pričom tieto môžu […]
  • Cenný papierPeniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie […]
  • Centrálny depozitár cenných papierov(CSD) CSD je špecializovaná licencovaná inštitúcia, ktorá tvorí základnú infraštruktúru kapitálového trhu. CSD vykonáva prvotnú evidenciu cenných papierov v systéme […]
  • CFI kód(ISOMedzinárodná organizácia pre štandardizáciu (International Organization for Standardisation) Celosvetová federácia orgánov pre národné štandardy, ktorá sa zaoberá vývojom a vydávaním medzinárodných […]
  • CoBM(Peniaze komerčnej banky) Pasíva komerčnej banky, ktoré majú formu vkladov vedených v komerčnej banke a môžu byť využité na účely vyrovnania.
  • CSD EmitentaCentrálny depozitár cenných papierov(CSD) CSD je špecializovaná licencovaná inštitúcia, ktorá tvorí základnú infraštruktúru kapitálového trhu. CSD vykonáva prvotnú evidenciu cenných […]
  • CSD InvestoraTermín využívaný v kontexte prepojení centrálneho depozitára cenných papierov (CSD). CSD InvestoraTermín využívaný v kontexte prepojení centrálneho depozitára cenných papierov (CSD). CSD […]
  • Cyklus vyrovnania(Settlement cycle) Časové obdobie, ktoré plynie medzi dátumom uzatvorenia obchodu a dátumom vyrovnania obchodu.