KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov

(CSD)

CSD je špecializovaná licencovaná inštitúcia, ktorá tvorí základnú infraštruktúru kapitálového trhu. CSD vykonáva prvotnú evidenciu cenných papierov v systéme zaknihovaných cenných papierov, poskytuje a vedie účty cenných papierov, prevádzkuje systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi, vedie zoznam akcionárov listinných akcií na meno, vedie register záložných práv a osobitnú evidenciu zabezpečovacích prevodov, poskytuje podporu spracovania korporátnych udalostí a poskytuje ďalšie služby súvisiace s cennými papiermi. Okrem iného plní funkciu národnej číslovacej agentúry tzn. prideľuje medzinárodné identifikačné kódy pre cenné papiere. Poskytuje aj služby súvisiace s prideľovaním a správou kódu LEI. Je autoritou, ktorej úlohou je vytvárať na kapitálovom trhu prostredie dôvery tým, že zabezpečuje integritu emisií. Depozitár musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany aktív pred poškodením a nepriaznivými vplyvmi.