KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Slovník

n
  • Nepriame prepojenie CSDPrepojenie medzi dvoma centrálnymi depozitármi cenných papierov (CSD) prostredníctvom sprostredkovateľa mimo CSD. Pozrite tiež: pridružené prepojenie CSDZmluvná alebo technická dohoda, […]
  • Nepriamy účastník CSDÚčastníkSubjekt, ktorý je identifikovaný/uznávaný prevodným systémom a – buď priamo alebo nepriamo – môže odosielať prevodné príkazy tak, že je […]
  • NesolventnosťUdalosť špecifikovaná zmluvne, ktorá definuje zlyhaniePozrite neúspešná transakcia.. Vo všeobecnosti sa takéto udalosti týkajú neschopnosti dokončiť prevod peňažných prostriedkov alebo […]
  • Net settlement(čisté vyrovnanie) vyrovnanie prevodných príkazov na čistom základe.
  • Netting(vzájomné započítavanie) V kontexte systému zúčtovania alebo cenných papierov ide o dohodnuté vyváženie vzájomných záväzkov systémovými účastníkmi. Tento proces zahŕňa výpočet pozícií […]
  • Neúspešná transakcia(zlyhanie) Transakcia, ktorá nie je vyrovnaná v zmluvný deň vyrovnania(Settlement day) Deň, kedy prebieha vyrovnanie.. Takáto transakcia môže byť pozdržaná a vyrovnaná […]
  • Neúspešné vyrovnanie(Settlement failure) Neschopnosť účastníka splniť si záväzky týkajúce sa vyrovnania v systéme. Táto neschopnosť môže byť dočasná alebo trvalá. Pozrite tiež: […]
  • Nezúčtovací člen(non-clearingový člen) Člen regulovaného trhu, ktorý využíva všeobecného clearingového člena na prístup k službám clearingového domu. Všetky obchody musia byť vyrovnané […]
  • NNANárodná číslovacia agentúra (National numbering agency) Člen Asociácie národných číslovacích agentúr (ANNAAsociácia národných číslovacích agentúr (Association of National Numbering Agencies) […]
  • Nominee(poverenec) osoba alebo subjekt menovaný iným subjektom alebo osobou, aby konal v jeho mene. Poverenci sa vo všeobecnosti využívajú pri transakciách […]