KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Nesolventnosť

Udalosť špecifikovaná zmluvne, ktorá definuje zlyhanie. Vo všeobecnosti sa takéto udalosti týkajú neschopnosti dokončiť prevod peňažných prostriedkov alebo cenných papierov v súlade s podmienkami a pravidlami príslušného systému. Neschopnosť platiť alebo vykonať doručenie v deň splatnosti, porušenie dohody alebo zahájenie konkurzného konania, toto všetko je súčasťou takejto udalosti.