KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Slovník

u
  • U2A(konektivita užívateľ – aplikácia) Definuje mód technickej komunikácie, ktorá povoľuje výmenu informácií medzi softvérovými aplikáciami systému a užívateľom systému prostredníctvom grafického […]
  • Uzávierka(cut-off time) Lehota stanovená systémom (alebo agentom banky) pre prijatie prevodných príkazov pre daný cyklus vyrovnania(Settlement cycle) Časové obdobie, ktoré […]
ú
  • ÚčastníkSubjekt, ktorý je identifikovaný/uznávaný prevodným systémom a – buď priamo alebo nepriamo – môže odosielať prevodné príkazy tak, že je […]
  • Účet na vyrovnanie(settlement account): Účet vedený v centrálnej banke alebo v depozitári cenných papierov, alebo centrálnou zmluvnou stranou alebo akoukoľvek inou inštitúciou konajúcou ako […]