AOCP štatistika

Účet na vyrovnanie

(settlement account):

Účet vedený v centrálnej banke alebo v depozitári cenných papierov, alebo centrálnou zmluvnou stranou alebo akoukoľvek inou inštitúciou konajúcou ako agent vyrovnania, ktorá v systéme vyrovnáva transakcie medzi jednotlivými účastníkmi.