KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Slovník

d
 • Dátum vyrovnania(Settlement date) Pozrite deň vyrovnania(Settlement day) Deň, kedy prebieha vyrovnanie. (settlement day)
 • DematerializáciaOdstránenie fyzických certifikátov alebo dokumentov, ktoré preukazujú vlastníctvo finančných aktív tak, že tieto aktíva existujú iba ako účtovné zápisy.
 • Dematerializovaný (zaknihovaný) cenný papierCenný papierPeniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové […]
 • Deň vyrovnania(Settlement day) Deň, kedy prebieha vyrovnanie.
 • Depozit1. uschovaná, uložená vec, hnuteľná vec daná do úschovy; predmet úschovy. Napríklad cenné papiere, peniaze, šperky, umelecké diela, súbory dokumentov […]
 • DepozitárDepozitár má spoločný základ s Depositum a pochádza z latinčiny. Z rímskeho súkromného práva odvodená reálna zmluva, dohoda na základe ktorej ukladateľ […]
 • Depozitná bankaÚverový ústav zaoberajúci sa v rámci svojej obchodnej činnosti najmä prijímaním depozitov (vklady na vkladné knižky a bežné účty, úschova cenností, prenajímanie […]
 • Depozitný certifikátCenný papier potvrdzujúci, že jeho emitent jednorazovo prijal vo forme vkladu peňažnú sumu v menovitej hodnote, ktorá je na ňom […]
 • DlhopisCenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej […]
 • DodaniePrevod finančných nástrojov alebo komodít prostredníctvom zaknihovania alebo fyzickej výmeny.
 • Dohoda o spätnom odkúpení(repurchase agreement) Proces požičiavania si peňazí kombináciou predaja aktíva (zvyčajne cenného papiera s pevným výnosom) a následného spätného odkúpenia tohto istého aktíva […]
 • Domáce vyrovnanieVyrovnanie, ktoré prebieha v krajine (alebo v menovom priestore), v ktorej majú sídlo obe strany transakcie. Antonymum: cezhraničné vyrovnanie(settlement) Ukončenie transakcie alebo spracovania […]
 • DvD(DodaniePrevod finančných nástrojov alebo komodít prostredníctvom zaknihovania alebo fyzickej výmeny. proti dodaniu) Mechanizmus vysporiadania cenných papierov, ktorý spája dva prevody […]
 • DvP(Dodanie proti platbe) Mechanizmus vysporiadania cenných papierov, ktorý spája prevod cenných papierov a prevod peňažných prostriedkov takým spôsobom, aby k dodaniu cenných […]
 • DwP(Dodanie s platbou) Typ prevodného príkazu a mechanizmus vysporiadania, ktorý špecifikuje dodanie cenných papierov spolu s platbou hotovosti.