KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Depozit

1. uschovaná, uložená vec, hnuteľná vec daná do úschovy; predmet úschovy. Napríklad cenné papiere, peniaze, šperky, umelecké diela, súbory dokumentov a pod.

2. Ekonomický význam – a)  čiastočná platba, ktorá má zabezpečiť vlastníctvo veci alebo jej rezerváciu, aby nebola predaná niekomu inému, b) uloženie peňazí v banke alebo v inej finančnej inštitúcií, pri ktorej nejde o úschovu peňazí, ale o úverový vzťah medzi vkladateľom a bankou. Pojem depozit znamená v tomto prípade vklad. c) začiatočný vklad požadovaný na získanie pozície na burze, d) záruka (kaučný depozit), že niečo bude alebo nebude vykonané.

3. Právny význam – úschova.