KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Slovník

r
  • Register(Registrátor Pozrite register.) Subjekt, ktorý zaznamenáva vlastníctvo cenných papierov v mene emitenta.
  • Registrátor Pozrite register(Registrátor) Subjekt, ktorý zaznamenáva vlastníctvo cenných papierov v mene emitenta..
  • RekonciliáciaPostup, ktorého cieľom je overiť, či sa dva súbory záznamov emitované dvoma rôznymi subjektmi zhodujú.
  • Riziko správy(custody risk) Riziko straty cenných papierov v správe, ako výsledok správcovej nesolventnosti, zanedbania, nesprávneho nakladania s aktívami, podvodu, nedostatočnej správy alebo nevhodného […]
  • Riziko vyrovnania(Settlement risk) Riziko, že vyrovnanie(settlement) Ukončenie transakcie alebo spracovania s cieľom splniť záväzky účastníkov prostredníctvom prevodu peňažných prostriedkov a/alebo cenných papierov. […]
  • ROCVýbor regulátorov pre dohľad (Regulatory Oversight Committee) Skupina viac ako 60 verejných orgánov z viac ako 40 krajín (národných regulátorov) […]
  • RTGSSystém hrubého vyrovnania v reálnom čase (Real-time gross settlement system(Systém hrubého vyrovnania) Prevodnýsystém, v ktorom vysporiadanie peňažných prostriedkov alebo príkazov na prevod […]
  • RVP(prijmi proti platbe) Jeden z príkazov v DVP transakcii. Pozrite tiež: DVP(Dodanie proti platbe) Mechanizmus vysporiadania cenných papierov, ktorý spája prevod cenných […]