KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Slovník

a
  • A2A(konektivita aplikácia – aplikácia) Definuje mód technickej komunikácie, ktorá umožňuje výmenu informácií medzi softvérovými aplikáciami systému a priamo pripojeného účastníka.
  • Akceptovateľné aktíva(kolaterál) Aktíva, ktoré môžu byť využité ako kolaterál v snahe získať úver od Eurosystému.
  • Akcia(účastina) Akcia(účastina) Akcia je cenný papier, ktorý potvrdzuje veľkosť účasti jej majiteľa na základom imaní akciovej spoločnosti. Predstavuje práva akcionára […]
  • AMI-SeCo(Poradná skupina pre trhové infraštruktúry cenných papierov a kolaterál) Asistuje Eurosystému pri plnení jeho úloh v oblasti finančných infraštruktúr vykonávajúcich činnosť v eurozóne, […]
  • ANNAAsociácia národných číslovacích agentúr (Association of National Numbering Agencies) Celosvetová asociácia, ktorá združuje lokálne registračné agentúry, ktoré zabezpečujú alokáciu, registráciu […]
  • Auto-kolateralizáciaJe úverová operácia, ktorá je alebo môže byť aktivovaná v prípade, ak kupujúci nemá dostatočné finančné prostriedky na vyrovnanie(settlement) Ukončenie transakcie […]