AOCP štatistika

Akcia

(účastina)

Akcia je cenný papier, ktorý potvrdzuje veľkosť účasti jej majiteľa na základom imaní akciovej spoločnosti. Predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom. Akcia môže byť vydaná v podobe listinného cenného papiera (ďalej len „listinná akcia“) alebo v podobe zaknihovaného cenného papiera (ďalej len „zaknihovaná akcia“). Akcia je vystavená na určitú pevnú sumu – menovitú hodnotu. Stanovy akciovej spoločnosti stanovujú počet a menovitú hodnotu. Pri založení akciovej spoločnosti sa podielnici zaväzujú vložiť určitý kapitál a preto im vydajú dočasný list, po ktorého splatení dostanú akciu.

Pozrite tiež: menovitá hodnota, zaknihovaný cenný papier