KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Auto-kolateralizácia

Je úverová operácia, ktorá je alebo môže byť aktivovaná v prípade, ak kupujúci nemá dostatočné finančné prostriedky na vyrovnanie cenných papierov, aby zlepšil svoju spotovú pozíciu pre nasledujúci cyklus vyrovnania. Poskytnutý úver je možné zabezpečiť pomocou cenných papierov, ktoré má kupujúci v držbe („kolaterál v držbe“) alebo cenných papierov, ktoré práve nakupuje („kolaterál v obehu“).

Pozrite tiež: zábezpeka (kolaterál)