KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Slovník

s
 • Schôdza majiteľov dlhopisovEmitent môže v emisných podmienkach dlhopisov upraviť zriadenie schôdze majiteľov dlhopisov (ďalej len „schôdza majiteľov“). Emitent je povinný zvolať schôdzu […]
 • SCoRE štandardy(Single Collateral Management Rulebook for Europe) Predstavujú súbor harmonizovaných pravidiel pre riadenie kolaterálov, ktorý vypracovala Poradná skupina pre trhové infraštruktúry […]
 • Sekundárne miesto spracovaniaMiesto iné ako primárne miesto, ktoré môžu systémy využiť na to, aby obnovili obchodné operácie a ďalšie funkcie v prípade nehody.
 • SekuritizáciaProces vylúčenia aktív, pasív alebo finančných tokov zo súvahy a ich transformácia nezávislou stranou na cenné papiere. Podstatou sekuritizácie je zhromaždenie […]
 • SEPASingle Euro Payments Area (jednotná oblasť platieb v eurách) Proces zahájený európskymi bankami a podporovaný – o.i Eurosystémom a Európskou komisiou, […]
 • Služby úschovy cenných papierov(safekeeping) Držba fyzických cenných papierov v mene iných strán.
 • Správa(Custody) Úschova a správa(Custody) Úschova a správa subjektom povereným vykonávať tieto činnosti, ako i činnosti týkajúce sa cenných papierov a iných finančných […]
 • Správa aktívAdministrácia služieb poskytovaných centrálnym depozitárom cenných papierov (CSD) alebo správcom v prípade správy a/alebo úschovy finančných nástrojov (napr. spracovanie korporátnych udalostí […]
 • Spravované priame prepojenie CSDPriame prepojenie medzi dvoma centrálnymi depozitármi cenných papierov (CSD), pričom tretia strana, zvyčajne správcovská banka prevádzkuje účet CSD EmitentaCentrálny depozitár […]
 • SRD IISMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2017/828, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov. Smernica […]
 • SSS(Systém vyrovnania(Settlement system) Systém, ktorý umožňuje vyrovnanie prevodov peňažných prostriedkov, aktív alebo finančných nástrojov. Pozrite tiež: SSS - systém vyrovnania […]
 • STPpriame spracovanie (Straight-through processing) Automatizované úplné spracovanie obchodov/platieb od začiatku do konca – vrátane (v relevantných prípadoch) automatizovaného potvrdenia, párovania, […]
 • SWIFTSociety for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu) Členmi vlastnené družstvo, ktoré finančné inštitúcie a podniky používajú […]
 • Systém s nepriamou držbou CPviacstupňové usporiadanie pre správu a prevody vlastníctva cenných papierov (alebo prevody podobných práv), v ktorom investori sú identifikovaní iba na úrovni svojich […]
 • Systém s priamou držbou CPDohoda týkajúca sa registrácie vlastníctva cenných papierov (alebo podobných aktív), pričom každý konečný investor cenného papiera je zaregistrovaný jediným subjektom […]
 • Systém vyrovnania(Settlement system) Systém, ktorý umožňuje vyrovnanie(settlement) Ukončenie transakcie alebo spracovania s cieľom splniť záväzky účastníkov prostredníctvom prevodu peňažných prostriedkov a/alebo cenných […]