KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Sekuritizácia

Proces vylúčenia aktív, pasív alebo finančných tokov zo súvahy a ich transformácia nezávislou stranou na cenné papiere. Podstatou sekuritizácie je zhromaždenie homogénnych, relatívne nelikvidných aktív vytvorených finančnými inštitúciami, vyúsťujúcej do emisie cenných papierov, a ich následný predaj špeciálnemu subjektu. Sekuritizácia poistných rizík funguje na princípe transformácie poistných rizík na cenné papiere. Pozitívom sekuritizácie je vytváranie priestoru na akceptáciu nových rizík, pomoc pri riadení rizík presunom poistného rizika na investorov a v prípade, že poisťovne sa orientujú na určitú oblasť územia či typ poistných rizík, umožní to väčšiu diverzifikáciu portfólia.