KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Správa

(Custody)

Úschova a správa subjektom povereným vykonávať tieto činnosti, ako i činnosti týkajúce sa cenných papierov a iných finančných nástrojov, ktorých majiteľom je tretia strana.