KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Zaknihovaný systém

Systém, ktorý umožňuje prevody cenných papierov a iných finančných aktív bez fyzického pohybu listinných dokumentov alebo certifikátov (napr. elektronický prevod cenných papierov).

Pozrite tiež: dematerializácia, imobilizácia.