KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Finálne vyrovnanie

(finálny prevod)

Vyrovnanie alebo prevod je finálny vtedy, keď je bezpodmienečný, vymožiteľný a neodvolateľný, dokonca i v rámci zahájenia konkurzného konania proti účastníkovi (okrem prípadov trestných činov, a podvodov na základe rozhodnutia príslušným súdom). V európskom kontexte je rozdiel medzi:

       1)  vymožiteľnosťou prevodného príkazu, ktorý sa viaže na tretie strany a je chránený pred rizikom platobnej neschopnosti za predpokladu, že prevodný príkaz bol vložený do príslušného systému v súlade s pravidlami daného systému pred začatím konkurzného konania (s prevodnými príkazmi, ktoré boli vložené do systému na základe zahájenia konkurzného konania a sú právne vymožiteľné iba vo výnimočných prípadoch); a

       2) neodvolateľnosťou prevodného príkazu, ktorý účastníci nemôžu vziať späť, od času stanoveného pravidlami daného systému.

Je potrebné rozlišovať medzi finalitou prevodného príkazu a finalitou prevodu, ktorá označuje moment, v ktorom je nárok na príslušné aktívum (či už ide o hotovosť alebo cenné papiere) je zákonne prevedený na iný prijímajúci subjekt.

Finálny prevod: pozrite finálne vyrovnanie