KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Európska centrálna banka

(ECB)

ECB zabezpečuje, aby úlohy zverené Európskemu systému centrálnych bánk (ESCB) podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie plnila buď vlastnou činnosťou alebo prostredníctvom národných centrálnych bánk. Hlavným cieľom ECB je udržať cenovú stabilitu. Základnými úlohami ECB je definovať a uskutočňovať menovú politiku za eurozónu, riadiť devízové operácie, držať a spravovať oficiálne devízové rezervy štátov eurozóny a podporovať plynulé fungovanie platobných systémov. Ďalej je ECB je zodpovedná za špecifické úlohy týkajúce sa obozretného dohľadu nad úverovými inštitúciami zriadenými v zúčastnených členských štátoch. Navyše ECB má exkluzívne právo povoľovať vydávanie eurobankoviek v rámci eurozóny, v spolupráci s národnými centrálnymi bankami ECB zbiera štatistické informácie potrebné na plnenie úloh ESCB, v rámci Eurosystému prispieva k hladkému výkonu politík prostredníctvom kompetentných orgánov čo sa týka obozretného dohľadu nad úverovými inštitúciami a stability finančného systému a udržiava pracovné vzťahy s relevantnými inštitúciami, orgánmi a fórami v rámci EÚ a na globálnej úrovni, čo sa týka úloh zverených Eurosystému.  

Pozrite tiež: ESCB, Eurosystém