KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Emisia cenných papierov

Súbor zastupiteľných cenných papierov (CP) emitovaných určitým emitentom na základe jeho rozhodnutia. V rozhodnutí o emisii CP stanoví emitent hlavne druh CP napr. akcie, dlhopisy, menovitú hodnotu a počet kusov. Podľa druhu CP sú zákonom určené podmienky, za ktorých sa CP vydáva – podmienky emisie. CP môžu vydávať iba osoby oprávnené na emisnú činnosť. Emitent si emisiou cenných papierov zaobstaráva finančné prostriedky na realizáciu svojich zámerov. Emisiu akcií možno umiestniť buď na burze, alebo na mimoburzovom trhu.

Pozrite tiež: emitent cenných papierov, menovitá hodnota, zastupiteľné cenné papiere