KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

MIC kód

(ISO 10383 – Codes for exchanges and market identification)

MIC kód je prideľovaný podľa ISO štandardu 10383 Kódy pre burzy a identifikáciu trhu – MIC. ISO štandard 10383 špecifikuje univerzálnu metódu identifikácie búrz, obchodných platforiem, regulovaných a neregulovaných trhov a systémov nahlasovania obchodov ako zdroje cien a k tomu sa vzťahujúcich informácií.