KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Podkladové aktívum

(Underlying asset)

Aktívum, (t.j. finančný nástroj alebo cenný papier), na ktorom je založená zmluva o derivátoch.