KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

ISIN kód

(ISO 6166 – International securities identification numbering system)

ISIN kód je 12-miestny alfanumerický kód na identifikáciu cenných papierov a finančných nástrojov prideľovaný podľa ISO štandardu 6166  Medzinárodný číslovací systém pre identifikáciu cenných papierov. Registračnou autoritou pre ISO štandard 6166 je Asociácia národných číslovacích agentúr (ANNA). ISIN kód v súlade s ISO štandardom 6166 a smernicami ANNA prideľujú národné číslovacie agentúry (NNA) združené v ANNA.

Pozrite tiež: ANNA, NNA