KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Financovanie cez emisiu cenných papierov a nie úver v banke – čo patrí do slovníka emitenta?

Do slovníka emitenta (subjektu, ktorý chce financovať svoje aktivity cez emisiu cenných papierov) patrí viacero pojmov. Dolfi prináša hneď niekoľko z nich.

Centrálny depozitár cenných papierov (Central securities depository – CSD): alebo „centrálny depozitár“ je právnická osoba, ktorá prevádzkuje systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi a poskytuje aspoň jednu ďalšiu službu zo služieb prvotná evidencia cenných papierov v systéme zaknihovaných cenných papierov a poskytovanie a vedenie účtov cenných papierov na najvyššej úrovni ich hierarchie (centrálne vedenie účtov)

Systém zaknihovania (Book-entry system): systém, ktorý umožňuje prevody cenných papierov a iných finančných aktív bez fyzického pohybu listinných dokumentov alebo certifikátov (napr. elektronický prevod cenných papierov).

Corporate action: akcia alebo udalosť stanovená emitentom cenného papiera, pričom táto akcia alebo udalosť má vplyv na držiteľov cenného papiera. Akcie alebo udalosti môžu byť voliteľné a v takom prípade majú držitelia možnosť výberu (napr. môžu využiť právo na nákup viacerých akcií na základe podmienok stanovených emitentom). Prípadne môžu byť povinné, pričom títo držitelia nebudú mať žiadny výber (napr. v prípade platby dividend alebo delenia akcií). Corporate actions sa môžu týkať platieb hotovosti (napr. dividend alebo bonusov) alebo registrácie práv (upisovacie práva, čiastočné práva, delenia, zlúčenia atď.).

Dematerializácia (Dematerialisation): „dematerializovaná podoba“ znamená skutočnosť, že finančné nástroje existujú iba ako účtovné zápisy

Infraštruktúra finančného trhu (Financial Market Infrastructure – FMI): multilaterálny systém medzi zúčastnenými inštitúciami, vrátane prevádzkovateľa systému, ktorý sa používa za účelom zúčtovania, vyrovnania alebo zaznamenania platieb, cenných papierov, derivátov alebo iných finančných transakcií.

Dodanie proti zaplateniu (Delivery versus payment – DvP):  je mechanizmus vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý spája prevod cenných papierov s prevodom peňažných prostriedkov tak, že dodanie cenných papierov sa uskutoční len v prípade, že sa vykoná zodpovedajúci prevod peňažných prostriedkov a naopak.

Dodanie bez finančného vyrovnania (Free-of-payment delivery – FOP): typ prevodného príkazu, ktorý špecifikuje dodanie cenných papierov, ktoré nie je spojené s príslušným prevodom peňažných prostriedkov. FOP príkaz sa skladá z príkazov DFP (deliver free of payment – dodaj bez zaplatenia) a RFP (receive free of payment –  prijmy bez zaplatenia). V obidvoch prípadoch sa cenné papiere dodajú alebo prijmú bez uskutočnenia platby.

ISIN kód (ISO 6166 International securities identification numbering system – ISIN): 12-miestny alfanumerický kód na identifikáciu cenných papierov a finančných nástrojov prideľovaný podľa ISO štandardu 6166  Medzinárodný číslovací systém pre identifikáciu cenných papierov. Registračnou autoritou pre ISO štandard 6166 je Asociácia národných číslovacích agentúr (ANNA). ISIN kód v súlade s ISO štandardom 6166 a smernicami ANNA prideľujú národné číslovacie agentúry (NNA) združené v ANNA.

Identifikátor právnej entity (subjektu) (Legal Entity Identifier – LEI): LEI je štandardizovaný 20 – miestny alfa-numerický kód, ktorého presná štruktúra je určená medzinárodnou normou (ISO 17442). Slúži na presnú, jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu právneho subjektu v globálnom meradle. Význam  LEI kódu spočíva v tom, že  vylučuje, aby dva rôzne subjekty na svete mali pridelený rovnaký identifikačný kód, resp.  aby jeden subjekt mal dva rôzne kódy.

Systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi (Securities settlement system – SSS): znamená formálne usporiadanie medzi tromi alebo viacerými účastníkmi, so spoločnými pravidlami a štandardizovanými úpravami pre zúčtovanie cez centrálnu protistranu alebo bez nej alebo vykonávanie prevodných príkazov medzi účastníkmi, spravujúce sa právom členského štátu zvoleným účastníkmi, a označené bez toho, aby tým boli dotknuté prísnejšie podmienky stanovené všeobecnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ako systém a oznámené Komisii členským štátom, ktorého právo je uplatniteľné, po tom, ako tento členský štát bude súhlasiť s primeranosťou pravidiel systému, ktorý nie je prevádzkovaný centrálnou protistranou a ktorého činnosť pozostáva z vykonávania prevodných príkazov.

TARGET2-Securities (T2S): jednotná technická platforma Eurosystému, ktorá umožňuje centrálnym depozitárom cenných papierov (CSD) a národným centrálnym bankám poskytovať v Európe základné, cezhraničné a neutrálne služby vyrovnania cenných papierov v peniazoch centrálnej banky. Prevádzka T2S bola spustená v roku 2015.

Centrálny depozitár cenných papierov SR