KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Garančný fond investícií – dôležitý kameň v mozaike ochrany klienta (investora)

Zákon a povinnosti z neho vyplývajúce sú jedna vec, ale ich realizácia v praxi vec druhá.

Za uplatňovanie zákona sú zodpovední ľudia, tí môžu zlyhať tak na strane licencovaného subjektu ako aj na strane toho, kto ich dohliada. Čo v takom prípade?

Zákonodarca myslel aj na tieto prípady, a preto je tu v systéme ochrany ďalší pilier stability alebo ak chcete záchranné koleso.

Takže, ak by zlyhal licencovaný subjekt v tom, že porušil svoje zákonné povinnosti a siahol by na Váš majetok (čiže by ho scudzil alebo ak chcete ukradol) a dohľad NBS by tomu nedokázal zabrániť, resp. by na to prišiel príliš neskoro a Vy by ste následkom takéhoto  konania utrpeli ujmu (teda stratu), potom je tu tzv. „kompenzačná schéma“.

Teda zákonom zriadený Garančný fond investícií (GFI), ktorého poslaním je garantovať výplatu náhrad za nedostupný klientsky majetok.  Náhradu za klientsky majetok je možné priznať len klientom tých subjektov, ktoré sú účastníkmi GFI a v zmysle zákona došlo k nedostupnosti ich majetku.

Výška náhrady je 100 % nedostupného majetku klienta maximálne však v sume 50 tis. Eur pre jedného klienta.

GFI bol zriadený zákonom o cenných papieroch a investičných službách, pričom svoju činnosť vykonáva od roku 2002. V súčasnosti združuje 32 subjektov (aktuálny zoznam subjektov), od ktorých zhromažďuje finančné prostriedky formou vstupných, ročných a mimoriadnych príspevkov za účelom tvorby fondu na prípadnú výplatu náhrad. V súčasnosti takto vytvorená rezerva presahuje 11 mil. Eur.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Základné piliere systému ochrany investorov na kapitálovom trhu

Čo je chránený klientsky majetok

Zjednodušene sa dá povedať že sa jedná o majetok, ktorý ste zverili do správy, príp. evidencie (obchodník eviduje Váš majetok na tzv. investičnom účte) obchodníkovi s cennými papiermi,  príp. správcovskej spoločnosti vykonávajúcej riadenie individuálneho portfólia. Takýto majetok v celej výške bez ohľadu na formu (teda či sa jedná o finančné prostriedky alebo investičné nástroje napr. akcie, dlhopisy, podielové listy a pod.) predstavuje klientsky majetok spadajúci pod ochranu GFI.

Kedy máte nárok na výplatu náhrady za Váš majetok

V prvom rade je potrebne si uvedomiť, že náhrada sa poskytuje len v prípade, ak sa Váš majetok stal nedostupným a o vzniku tejto skutočnosti bolo vydané rozhodnutie súdom alebo Národnou bankou Slovenska. Až po vydaní takéhoto rozhodnutia o vzniku nedostupnosti klientskeho majetku a po splnení ďalších zákonných podmienok Vám vzniká nárok na výplatu náhrady za Váš nedostupný klientsky majetok. Tými ďalšími podmienkami je  napr. preukázanie oprávnenosti Vašich nárokov (právneho vzťahu) k danému majetku, ktorý sa stal nedostupným.

Ako v takomto prípade postupovať

V prípade, že by nastala takáto skutočnosť a Váš majetok by bol zákonným postupom vyhlásený za nedostupný, budete o presnom postupe uplatnenia si Vášho práva na náhradu za tento majetok informovaný prostredníctvom GFI. V zmysle zákona má GFI povinnosť v lehote do piatich pracovných dní od dňa kedy sa stal klientsky majetok nedostupným oznámiť začatie, postup ako aj miesto výplaty náhrad za nedostupný klientsky majetok.

Dokedy Vám bude vyplatená náhrada

V zmysle aktuálneho znenia zákona musí byť výplata náhrad za nedostupný klientsky  majetok ukončená najneskôr do 3 mesiacov odo dňa kedy sa stal klientsky majetok nedostupným.   

Autor: Garančný fond investícií

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Ochrana spotrebiteľa pri finančných službách poskytovaných zahraničnou finančnou inštitúciou