KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Elektronický podpis pri finančnom sprostredkovaní v Slovenskej republike

V súčasnosti sa elektronický podpis čoraz viac využíva aj pri finančnom sprostredkovaní.

Elektronický podpis je, laicky povedané, digitálny údaj, ktorý sa pripája k elektronickému dokumentu a slúži na overenie jeho pôvodu a integrity. V súčasnosti sa elektronický podpis čoraz viac využíva aj pri finančnom sprostredkovaní. V tomto článku si povieme, aké sú právne a praktické aspekty použitia elektronického podpisu pri finančnom sprostredkovaní v Slovenskej republike.

Právny rámec elektronického podpisu

Na úrovni Európskej únie je používanie elektronického podpisu upravené Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (eIDAS). Nariadenie eIDAS rozlišuje tri úrovne elektronického podpisu podľa ich bezpečnosti a spoľahlivosti:

1. jednoduchý elektronický podpis (SES) – sú údaje v elektronickej forme, ktoré sú pripojené alebo logicky pridružené k iným údajom v elektronickej forme a ktoré podpisovateľ používa na podpisovanie. Ide teda o rôzne formy elektronického podpisu, ktorý sa používa na prejav vôle osoby, napr. podpis na dotykovom displeji, podpis v e-maile, sken podpisu atď.

2. zdokonalený elektronický podpis (AES) – je elektronický podpis, ktorý

  • je jednoznačne spojený s podpisovateľom,
  • umožňuje určenie totožnosti podpisovateľa, 
  • je vyhotovený pomocou údajov na vyhotovenie elektronického podpisu, ktoré môže podpisovateľ s vysokou mierou dôveryhodnosti používať pod svojou výlučnou kontrolou,
  • je prepojený s údajmi, ktoré sa ním podpisujú, takým spôsobom, že každú dodatočnú zmenu údajov možno zistiť.

V praxi ide o zvyčajne o podpis vytvorený pomocou certifikátu a zariadenia na vytváranie podpisov.

3. kvalifikovaný elektronický podpis (QES) – je zdokonalený elektronický podpis (viď vyššie), ktorý je vytvorený s použitím kvalifikovaného zariadenia na vyhotovenie elektronického podpisu a je založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronické podpisy, ktorý vydáva kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb, napr. podpis vytvorený pomocou elektronického občianskeho preukazu.

Nariadenie eIDAS ustanovuje, že elektronickému podpisu by sa nemal odopierať právny účinok z dôvodu, že je v elektronickej forme alebo že nespĺňa požiadavky na kvalifikovaný elektronický podpis. Ponecháva sa však na vnútroštátne právo, aby vymedzilo právny účinok elektronických podpisov s výnimkou požiadavky stanovenej v nariadení eIDAS, podľa ktorej má kvalifikovaný elektronický podpis rovnocenný právny účinok ako vlastnoručný podpis.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Ochrana spotrebiteľa pri finančných službách poskytovaných zahraničnou finančnou inštitúciou

Na úrovni Slovenskej republiky je používanie elektronického podpisu upravené najmä zákonom č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), ktorý transponuje nariadenie eIDAS do vnútroštátneho práva, a Občianskym zákonníkom, ktorý upravuje podpis ako súčasť právnych úkonov. Ďalej možno spomenúť zákon č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (zákon o dôveryhodných službách), ktorý mimo iného špecifikuje požiadavky na kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb, alebo zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, ktorý v § 5 stanovuje určité požiadavky na zmluvy uzatvorené prostredníctvom elektronických zariadení.

Podľa § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka platí, že Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou. Zaručeným elektronickým podpisom sa tu myslí elektronický podpis podľa predchádzajúcej právnej úpravy, ktorému je ekvivalentný QES podľa eIDAS.

Podľa § 40 ods. 5 Občianskeho zákonníka platí, že Na právne úkony uskutočnené elektronickými prostriedkami, podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou a opatrené časovou pečiatkou sa osvedčenie pravosti podpisu nevyžaduje. Občiansky zákonník teda stavia kvalifikovaný elektronický podpis na úroveň úradne osvedčeného podpisu.

V súvislosti s použitím elektronického podpisu pri finančnom sprostredkovaní je dôležité spomenúť aj rozhodnutia Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR. Písomná forma nemusí byť dosiahnutá iba implementáciou kvalifikovaného elektronického podpisu. Postačí aj „jednoduché uvedenie mena a priezviska odosielateľa na záver e-mailovej komunikácie, alebo podpisový vzor, ktorý sa automaticky pripojí k odosielanej e-mailovej správe, alebo akékoľvek iné znaky a označenia, ktoré zmluvné alebo iné strany považujú za identifikačný kód, v súlade s ktorým sú schopné identifikovať odosielateľa“ (rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. 2 Sžo 505/2009).

Podobne uznesenie Ústavného súdu SR II. ÚS 901/2016-15 uvádza, že pod pojmom elektronický podpis je nevyhnutné okrem zákonnej definície zaradiť aj také formy elektronického podpisu, ktoré zákon nedefinuje. Ide napríklad o jednoduché uvedenie mena a priezviska odosielateľa na záver e-mailovej komunikácie alebo podpisový vzor, ktorý sa automaticky pripojí k odosielanej e-mailovej správe, alebo akékoľvek iné znaky alebo označenia, ktoré zmluvné alebo iné strany považujú za identifikačný kód, v súlade s ktorým sú schopné identifikovať odosielateľa.

Z uvedených rozhodnutí vyplýva, že pri finančnom sprostredkovaní je možné používať rôzne úrovne elektronického podpisu v závislosti od toho, aké sú zákonné požiadavky na písomnú formu a podpis pri jednotlivých druhoch zmlúv a právnych úkonov. Pokiaľ zákon vyžaduje úradne osvedčený podpis, rovnaké právne účinky možno dosiahnuť použitím kvalifikovaného elektronického podpisu. V iných prípadoch  je možné použiť aj jednoduchý alebo zdokonalený elektronický podpis, pokiaľ zákon nevyžaduje žiadnu špecifickú formu podpisu. V týchto prípadoch je však na zvážení zmluvných strán, akú formu považujú za dostatočnú. Pravosť podpisu totiž možno právne napadnúť, rovnako ako pri vlastnoručných podpisoch. V takom prípade hrá veľkú rolu dôveryhodnosť a preukázateľnosť použitého spôsobu podpisovania. Taktiež je potrebné zvážiť ďalšie aspekty, napríklad v prípade registračnej povinnosti schopnosť príslušných registrov zavkladovať elektronicky podpísaný dokument apod.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Crowdfunding sa stáva súčasťou finančného sveta

Praktické využitie elektronického podpisu pri finančnom sprostredkovaní

V praxi sa elektronický podpis môže použiť pri finančnom sprostredkovaní v rôznych situáciách a oblastiach, napr. pri uzatváraní zmlúv prostredníctvom internetu, mobilnej aplikácie atď., taktiež pri podávaní žiadostí, návrhov, sťažností, reklamácií a podobne. Vždy však treba brať do úvahy zákonné požiadavky na daný konkrétny právny úkon.

Pri používaní elektronického podpisu pri finančnom sprostredkovaní je potrebné dodržiavať nielen zákonné požiadavky, ale aj usmernenia a odporúčania príslušných dozorných a regulačných orgánov. Napríklad Finančná spravodajská jednotka (FSJ) vydala usmernenie k identifikácii bez fyzickej prítomnosti klienta, podľa ktorého pri uzatváraní obchodného vzťahu bez fyzickej prítomnosti klienta môže povinná osoba využiť predovšetkým dôveryhodnú formu preukázania sa klienta kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo s použitím úradného autentifikátora (eID). Uvedený spôsob overenia identifikácie klienta sa bude považovať za overenie identifikácie za jeho fyzickej prítomnosti. V ostatných prípadoch budú povinné osoby povinné obchodné vzťahy bez priameho kontaktu s klientom (bez použitia určitých bezpečnostných opatrení, akým je kvalifikovaný elektronický podpis a úradný autentifikátor) považovať za faktor vyššieho rizika. Tento musia zohľadniť pri hodnotení rizík v zmysle § 20a AML zákona a následne postupovať podľa § 12 ods. 1, 2 písm. a) AML zákona, t. j. vykonať zvýšenú starostlivosť.

Záver

Elektronický podpis je moderný a praktický nástroj, ktorý umožňuje finančným sprostredkovateľom a klientom uzatvárať zmluvy a vykonávať právne úkony v elektronickej forme. Pri jeho používaní je však potrebné dbať na to, aby bol v súlade s platným právnym rámcom, ktorý stanovuje rôzne požiadavky na rôzne úrovne elektronického podpisu v závislosti od druhu a obsahu právneho úkonu. Používanie elektronického podpisu prináša viaceré výhody, ale aj výzvy, ktoré si vyžadujú adekvátne technické, organizačné a informačné opatrenia zo strany finančných sprostredkovateľov a klientov. Elektronický podpis je teda príležitosťou, ktorá však vyžaduje aj zodpovedné použitie finančnými sprostredkovateľmi.

Igor Havlíček, právny špecialista pre finančnú reguláciu