KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Základné piliere systému ochrany investorov na kapitálovom trhu

Každý investor je pri svojej investícii nevyhnutne konfrontovaný s dvomi základnými rizikami.

Prvým je tzv. investičné alebo aj trhové riziko. Jedná sa o riziko súvisiace s vývojom, teda s pohybom ceny finančného nástroja (napr. akcie, dlhopisu a pod.) na trhu. Jednoducho povedané, ide o riziko priamo súvisiace s tým, do čoho konkrétne (teda do akých finančných nástrojov) ste investovali. Na znižovanie  takéhoto rizika existujú predovšetkým nástroje ako napríklad diverzifikácia (časová, sektorová atď.), investičný horizont a ďalšie.

Druhým základným rizikom je riziko systémové, resp. inštitucionálne alebo aj reputačné. Jedná sa o riziko nie samotného finančného nástroja do ktorého ste investovali, ale riziko subjektu cez ktorý ste investovali. Predstavte si, že investujete napr. do akcií spoločností, ktoré dosahujú vysoké zhodnotenie, no Vy napriek tomu utrpíte stratu. Pýtate sa ako je to možné? Odpoveďou je, že ste nevenovali dostatočnú pozornosť výberu spoločnosti, cez ktorú ste sa rozhodli investovať.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Ochrana spotrebiteľa pri finančných službách poskytovaných zahraničnou finančnou inštitúciou

Pritom to nevyžaduje žiadnu veľkú námahu a ani hodiny strávené podrobnými analýzami. Väčšinu tejto práce za Vás totiž urobil zákonodarca tým, že stanovil veľmi prísne podmienky pre subjekty, ktoré akýmkoľvek spôsobom nakladajú s Vašimi investovanými prostriedkami a zároveň poveril príslušnú inštitúciu (v podmienkach Slovenska je touto inštitúciou Národná banka Slovenska), aby plnenie týchto podmienok aj priebežne kontrolovala. Takže Vám úplne stačí si len overiť (napr. na stránke NBS), či daná spoločnosť spadá pod dohľad NBS.

Viacstupňová systémová ochrana investorov

V prípade, že tomu tak je potom vedzte, že užívate výhody viacstupňovej systémovej ochrany investorov. Ak Vás zaujíma, ktoré to sú, nech sa páči.

Prvým nástrojom je tzv. licenčný proces. Ten znamená, že spoločnosť prostredníctvom ktorej investujete, získala licenciu, teda oprávnenie na poskytovanie služieb pre Vás.

K tomu, aby takéto oprávnenie získala bolo nevyhnutné, aby preukázala splnenie veľmi prísnych podmienok na podnikanie. Medzi nimi je napr. dostatočná odborná kvalifikácia osôb, ktoré budú za spoločnosť konať, dostatočné technické aj kapitálové predpoklady a množstvo ďalších zákonných podmienok. Spoločnosť musela nielen toto všetko preukázať pred získaním príslušného povolenia, ale tieto podmienky musí spĺňať počas celej doby vykonávania svojej činnosti.

Dodržiavanie týchto podmienok je permanentne kontrolované zo strany NBS a to tak formou kontroly na diaľku, ako aj kontrolami na mieste, teda priamo v danej spoločnosti. Dohliadaný subjekt zároveň pravidelne zasiela do NBS hlásenia a výkazy o svojej činnosti. NBS má oprávnenie takýto subjekt nielen kontrolovať, ale dokonca mu môže udeľovať aj sankcie (vrátane  pokút) za porušenie povinností.

Licencovaná činnosť a dohľad je však len jedným zo základných pilierov ochrany klientov. Tým ďalším pilierom je v prípade spoločnosti akými sú obchodníci s cennými papiermi (o.c.p.), príp. správcovské spoločnosti (správ. spol.) oddelenie majetku klientov od ich vlastného majetku.

V praxi to znamená, že keď vložíte Vaše peniaze na účet o.c.p. alebo správ. spol. tieto musia byť vedené oddelene od majetku danej spoločnosti. Tá je s nimi síce oprávnená nakladať v rozsahu zmluvy a pokynu, ktorý má od Vás, avšak tieto finančné prostriedky alebo finančné nástroje nakúpené za tieto peniaze sú nepretržite Vaším vlastným majetkom. Daná spoločnosť ich má len v správe, nikdy nie vo vlastníctve.

Môže sa to javiť ako nie príliš podstatné, no z právneho aj vecného hľadiska je toto oddelenie majetku jedným z kľúčových nástrojov Vašej ochrany. Dôvod je ten, že v takomto prípade ste Vy ako klient danej spoločnosti chránený voči ekonomickému úpadku (napr. konkurz) správcu Vášho majetku.

Ak by sa totiž správca Vášho majetkového účtu dostal do ekonomických problémov, ktoré by mali za následok ukončenie jeho činnosti, tak Váš majetok tým, že je zo zákona oddelený od jeho majetku sa jednoducho presunie do správy inej spoločnosti alebo sa Vám vráti späť, a to bez rizika jeho straty. Tak sa zdá, že systém Vašej ochrany v prípade licencovaného subjektu je nepriestrelný až dokonalý. No čo keď niečo alebo niekto zlyhá?

Odpoveď na túto zásadnú otázku až v ďalšom článku…

Autor: Garančný fond investícií

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Garančný fond investícií – dôležitý kameň v mozaike ochrany klienta