KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Európske zelené dlhopisy: čo by ste mali vedieť

Nariadenie stanovujúce rámec pre emitentov, ktorí chcú označiť svoje dlhopisy ako európske zelené dlhopisy

Európska komisia koncom roka 2023 prijala návrh Nariadenia o európskych zelených dlhopisoch (EuGB) (ďalej len Nariadenie), ktoré má byť zlatým štandardom pre financovanie projektov a aktivít v súlade s európskou taxonómiou. Nariadenie stanovuje dobrovoľný rámec pre emitentov, ktorí chcú získať financovanie od environmentálne orientovaných investorov a označiť svoje dlhopisy ako európske zelené dlhopisy (ďalej len EuGB dlhopisy).

Zároveň Nariadenie ponúka možnosť využiť alternatívny režim dobrovoľného zverejňovania pre dlhopisy, ktoré sa uvádzajú na trh ako environmentálne udržateľné alebo viazané na udržateľnosť (Sustainability-linked Bonds), teda dlhopisy naviazané na výkon určitých kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) pri dosahovaní vopred stanovených cieľov udržateľnosti. V tomto článku sa zameriame na niektoré kľúčové aspekty Nariadenia.

Základné podmienky

Podstatné je, že štandard EuGB je dobrovoľný. Emitent, ktorý chce použiť označenie EuGB pre zelený dlhopis, musí:

  • (i) dodržiavať požiadavky na alokáciu výnosov z emisie;
  • (ii) poskytovať pred-emisné a po-emisné informácie;
  • (iii) nechať si tieto informácie externe overiť; a
  • (iv) podrobiť sa dohľadu príslušného orgánu svojho domovského členského štátu podľa Nariadenia o prospekte – v prípade Slovenska ide o Národnú banku Slovenska (NBS).

Emitent môže podľa Nariadenia alternatívne poskytovať informácie o udržateľnosti pre:

  • (i) dlhopisy, ktoré nepoužívajú označenie EuGB, ale sú prezentované ako environmentálne udržateľné, alebo
  • (ii) dlhopisy viazané na udržateľnosť (Sustainability-linked Bonds),

pričom aj v prípade informácií zverejnených takýmito emitentmi bude dohľad vykonávať NBS.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Ochrana spotrebiteľa pri finančných službách poskytovaných zahraničnou finančnou inštitúciou

Alokácia výnosov

Odlišnosť EuGB zelených dlhopisov sa prejavuje v požiadavkách týkajúcich sa alokácie výnosov z emisie. Pred splatnosťou EuGB zeleného dlhopisu musia byť výnosy (z ktorých možno odpočítať náklady na emisiu) plne alokované na fixné aktíva, kapitálové výdavky, prevádzkové výdavky, finančné aktíva alebo aktíva a výdavky domácností podľa kritérií stanovených v článku 3 Nariadenia EÚ o taxonómii, vrátane:

  • (i) významného prispievania k jednému alebo viacerým environmentálnym cieľom stanoveným v článku 9 taxonómie;
  • (ii) neškodenia žiadnemu inému environmentálnemu cieľu;
  • (iii) dodržiavania minimálnych záruk; a
  • (iv) dodržiavania technických hodnotiacich kritérií.

Ako alternatívu by mohli emitenti alokovať výnosy z portfólia nesplatených EuGB dlhopisov do portfólia fixných aktív alebo finančných aktív (podľa požiadaviek taxonómie).

Informačný prehľad pred emisiou

Jednou z hlavných noviniek Nariadenia je povinnosť vypracovať a zverejniť pred emisiou EuGB dlhopisov informačný prehľad, ktorý bude obsahovať podrobné informácie o plánovanom využití výnosov z dlhopisov, o spôsobe výberu a hodnotenia projektov a aktivít, o manažmente výnosov a o spôsobe merania a reportovania o dosiahnutom environmentálnom dopade.

Informačný prehľad bude musieť tiež zahŕňať niektoré predikcie, ako napríklad zverejnenie o tom, ako dlhopisy podľa očakávania prispejú k širšej environmentálnej stratégii emitenta a (pre spoločnosti, ktoré budú musieť podávať správy podľa Smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD)) ako podľa očakávania prispejú k podielu aktív, obratu, kapitálových výdavkov a prevádzkových výdavkov emitenta v súlade s taxonómiou. Informačný prehľad a jeho externé posúdenie budú musieť byť zverejnené na webovej stránke emitenta pred vydávaním EuGB dlhopisov a verejne dostupné aspoň 12 mesiacov po ich splatnosti.

Externé posúdenie

Nariadenie vyžaduje externé posúdenie jednak informačného prehľadu pred emisiou EuGB dlhopisov, tak aj správy o alokácii po úplnej alokácii výnosov z tejto emisie. Tiež požaduje, aby externí posudzovatelia EuGB dlhopisov boli registrovaní u Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) a dodržiavali určité podmienky stanovené v Nariadení. Nariadenie ustanovuje taktiež režim pre externých posudzovateľov z tretích krajín (registrácie, uznania a schválenia).

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Crowdfunding sa stáva súčasťou finančného sveta

Dohľad príslušných orgánov

Informačné dokumenty ako sú informačný prehľad, správy o alokácii, plány kapitálových výdavkov, správa o vplyve, a ich súvisiace externé posúdenie, ako aj odkaz na prospekt a akékoľvek zmeny týchto dokumentov, budú musieť byť zverejnené na webovej stránke emitenta aspoň 12 mesiacov po splatnosti dlhopisov.

Emitenti budú tiež musieť informovať NBS a ESMA o zverejnení týchto dokumentov. NBS bude mať dozorné právomoci nad dodržiavaním ustanovení týkajúcich sa informačného prehľadu, správ o alokácii a správy o vplyve. Tieto zahŕňajú právomoc pozastaviť obchodovanie s EuGB dlhopismi.

Dobrovoľné zverejňovania pre emitentov dlhopisov uvádzaných na trh ako environmentálne udržateľné alebo viazané na udržateľnosť

Nariadenie poskytuje alternatívny režim zverejňovania informácií pre environmentálne udržateľné dlhopisy a dlhopisy viazané na udržateľnosť (Sustainability-linked Bonds).

Európska komisia bude poverená prijať delegované akty s cieľom stanoviť pre tieto zverejnenia obsah, metodiky a prezentáciu, vrátane nezáväzných vzorov. Ak sa emitent rozhodne zverejniť po-emisné informácie, na takéto zverejnené informácie bude dohliadať NBS. Treba však povedať, že zverejňovanie pred emisiou sa nezdá byť predmetom dohľadu a nebude potrebné nevyhnutne pripraviť prospekt podľa Nariadenia o prospekte, takže ohľadom dohľadu NBS podľa Nariadenia o prospekte ešte existujú určité nejasnosti.

Igor Havlíček, právny špecialista pre finančnú reguláciu