KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Potrebujete financie na naštartovanie biznisu? Založte si jednoduchú spoločnosť na akcie (JSA)!

Minimálna hodnota základného imania je u jednoduchej spoločnosti na akcie iba 1 euro.

Pri spoločnostiach, ktoré sa rozhodli naštartovať svoj biznis je bežné, že zakladateľ spoločnosti má podnikateľský nápad, no nedisponuje potrebnými zdrojmi na jeho financovanie. Komerčné banky častokrát takýmto spoločnostiam (startupom) nedôverujú natoľko, aby ich úverovo financovali. Pre takéto prípady existuje možnosť ako získať finančné zdroje na podporu či rozšírenie svojho podnikania emitovaním akcií jednoduchej spoločnosti na akcie.

Výška základného imania a ostatné formálne odlišnosti od klasickej a.s.

Administratívna náročnosť založenia JSA je síce porovnateľná so založením akciovej spoločnosti, no nezanedbateľnou výhodou JSA je to, že minimálna hodnota základného imania akciovej spoločnosti je zákonom stanovená na 25.000 EUR, no u JSA iba 1 euro.

Pre startupy môže byť veľkou výhodou aj zjednodušené fungovanie JSA, pretože pre spoločnosti typu JSA nie je povinné zriadiť dozornú radu. Rovnako platia ale aj iné obmedzenia, ako nemožnosť zvýšiť základné imanie upísaním nových akcií na základe verejnej výzvy, zmena právnej formy JSA je možná iba na akciovú spoločnosť, resp. pri zlúčení s inou spoločnosťou je nevyhnutné, aby zmluva o zlúčení alebo splynutí obsahovala aj osobitné ustanovenia týkajúce sa práv akcionárov.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Až polovica jednoduchých spoločností na akcie si neplní svoje povinnosti zo zákona

Akcionárske zmluvy

Najväčšou výhodou JSA je ale možnosť predpokladať, resp. zaviazať si budúce správanie sa akcionárov už pri založení JSA. Obchodný zákonník vo svojich všeobecných ustanoveniach o obchodných spoločnostiach pripúšťa možnosť uzatvoriť Dohodu medzi spoločníkmi (akcionársku zmluvu), ktorá môže dohodnúť spôsob a podmienky výkonu práv spojených s účasťou na spoločnosti, na jej riadení, podmienky a rozsah účasti na zmenách základného imania a dojednania súvisiace s prevodom účasti na spoločnosti.

Pri jednoduchej spoločnosti na akcie však Obchodný zákonník bližšie upravuje formu akcionárskej dohody (notársky overené podpisy akcionárov, okolnosti, kedy je nutné spísať notársku zápisnicu,…) ale aj užšie definuje práva, ktoré si akcionári JSA môžu v akcionárskej zmluve dohodnúť. Jedná sa o tieto osobitné práva:

Právo pridať sa k prevodu akcií

Toto právo oprávňuje akcionára previesť svoje akcie zároveň a s akciami iného akcionára.

Právo požadovať prevod akcií

Toto právo oprávňuje akcionára požadovať od iného akcionára, aby zároveň s prevodom akcií iného akcionára boli predmetom prevodu aj jeho akcie.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Emitenti si neplnia zákonné povinnosti

Právo požadovať nadobudnutie akcií

Toto právo oprávňuje akcionára určiť cenu jednej akcie a žiadať od iného akcionára, aby na neho previedol akcie za takto určenú cenu.

Uplatňovanie týchto troch osobitných práv v akcionárskych zmluvách pripravuje akcionárov spoločnosti presne na tie situácie, ktoré sa často vyskytujú v spoločnostiach typu startup. Vhodne zvolenou kombináciou týchto práv v akcionárskej zmluve sa pri potenciálnom predaji startupu nemusia cítiť ukrátení minoritní akcionári, ktorí do startupu priniesli svoj nápad, dokonca pri takomto predaji môžu hrať aktívnu úlohu v stanovení predajnej ceny. Na druhej strane vhodným použitím týchto práv v akcionárskej zmluve je možné ošetriť, aby prevzatie spoločnosti majoritným akcionárom prebehlo za vopred stanovených podmienok.

Viac informácií o tom, akom postupovať pri registrácii JSA v CDCP SR nájdete na www.cdcp.sk.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Dolfiho TIP! Pozrite si tiež: Inštruktážne video k Portálu CDCP