KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Emitenti si neplnia zákonné povinnosti

V zmysle platnej legislatívy má každý emitent povinnosť zrušiť emisiu okamžite po jej splatení.

Konkrétne to znamená, že emitent má povinnosť poslať túto informáciu Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s. (CDCP SR) a požiadať ho o zrušenie registrácie emisie. Bežná prax je však taká, že emitenti si povinnosť neplnia, čo spôsobuje viaceré problémy majiteľom emisií a účastníkom CDCP SR.

Problém sa stáva v súčasnosti viac vypuklým aj preto, lebo sa zvyšuje popularita vydávania korporátnych dlhopisov. „Stále častejšie sa na nás obracajú majitelia alebo sprostredkovatelia služieb s cennými papiermi, že nerušenie splatených emisií v evidencii im spôsobuje viaceré problémy, hlavne pri rekonsiliácii tzn. kontrole stavov na účtoch v evidencii sprostredkovateľa voči evidencii CDCP SR,“ hovorí riaditeľ Úseku prevádzky Peter Nagy z CDCP SR.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Až polovica jednoduchých spoločností na akcie si neplní svoje povinnosti zo zákona

Splatené dlhopisy totiž stále figurujú v evidencii CDCP SR, ale zároveň aj v evidencii jeho účastníkov (sprostredkovateľov). „Dlhopisy po dátume splatnosti vedené v evidencii CDCP SR spôsobujú problémy pri rekonsiliácii evidencie účastníka voči evidencii CDCP SR, navyše v prípade ak neboli v skutočnosti naozaj splatené, v systémoch účastníkov je evidovaná neukončená corporate action (udalosti týkajúce sa spoločnosti – v tomto prípade nevyplatená istina k určenému dátumu splatnosti v zmysle emisných podmienok dlhopisu), a napríklad pri prechode na nový bankový systém vzniká problém premigrovať takúto neukončenú corporate action do nového systému,“ hovorí Oľga Dlugopolská – predsedníčka Výboru používateľov CDCP SR. „Takéto cenné papiere je navyše stále možné prevádzať medzi účtami účastníkov, čo sa reálne aj deje – hoci ide o mimoriadne neštandardnú situáciu. Vznikajú tak viaceré reportovacie nezrovnalosti a aj preto nám záleží na tom, aby boli emisie po dátume splatnosti vymazané z evidencie CDCP SR, a v prípade nevyhnutnosti evidované osobitným spôsobom, napríklad ako pohľadávka“ dodáva Oľga Dlugopolská.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Potrebujete financie na naštartovanie biznisu? Založte si jednoduchú spoločnosť na akcie (JSA)!

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. preto vyzýva emitentov, aby bezodkladne požiadali depozitár o zrušenie emisií hneď po ich splatení. Môžu tak urobiť aj elektronicky vyplnením príslušného formulára v Portáli CDCP SR pre emitentov.

V zahraničí je možné tento proces uľahčiť tým emitentom, ktorí vykonávajú splatenie emisie priamo cez centrálny depozitár. V deň splatenia emisie je potom táto emisia automaticky odpísaná z účtov a následne aj zrušená v registri emitenta. „Pracujeme na zriadení tejto služby pre emitentov, predpokladáme, že bude k dispozícii už v 1. štvrťroku budúceho roka. Dovtedy však apelujeme na emitentov, aby si svoje povinnosti plnili v zmysle platného zákona,“ dodáva P. Nagy z CDCP SR.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Dolfiho TIP! Pozrite si tiež: Inštruktážne video k Portálu CDCP