KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Prechod na ISO 20022 v oblasti post-obchodného spracovania

Implementácia ISO 20022 v post-obchodnej oblasti, má nahradiť dnes široko používaný štandard ISO 15022.

Implementácia štandardu správ ISO 20022 v post-obchodnej oblasti, ktorý má nahradiť dnes finančnými inštitúciami široko používaný štandard ISO 15022, je medzi odborníkmi dlhodobo diskutovanou témou. Na podporu riešenia tejto problematiky Asociácia centrálnych depozitárov v Európe (ECSDA) zriadila samostatnú pracovnú skupinu. Podľa jej vedúceho, v súčasnosti žijeme vo svete, v ktorom sa pre rovnakú oblasť používa viacero štandardov a to nie len v oblasti finančného trhu. Viaceré štandardy tak môžu spolu koexistovať, alebo je možné v plnom rozsahu prejsť na používanie len jedného štandardu. V prípade ISO správ v prospech prechodu na štandard ISO 20022 hovoria viaceré výhody – štandard ISO 20022 má bohatšie informácie a štruktúru, ktoré sa využívajú napr. pri platbách alebo valných zhromaždeniach, je vyžadovaný viacerými regulačnými požiadavkami alebo trhovými infraštruktúrami napr. SRD II, TARGET2-Securities (T2S), ECMS a niektorými depozitármi a je odporúčaný trhovými štandardmi ako napr. SCoRE. Dátový slovník ISO 20022 je možné použiť v budúcich prostriedkoch komunikácie napr. API (aplikačné programové rozhranie). 

Používanie ISO 20022 pre valné zhromaždenia a identifikáciu akcionárov postupuje najmä v dôsledku implementácie SRD II a pre iné corporate actions v súvislosti s implementáciou SCoRE štandardov, avšak úplné ukončenie používania ISO 15022 v týchto oblastiach sa dá predpokladať len po dostatočne dlhom prechodnom období. Navyše, v prípade správ pre valné zhromaždenia sa neodporúča konverzia medzi obidvomi štandardmi, keďže ISO 15022 obsahuje aj textové polia, ktoré nie je možné bezchybne konvertovať.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Digitálna transformácia v odvetví post-obchodného spracovania

Na druhej strane, v oblasti vyrovnania a rekonciliácie existuje len obmedzený obchodný prípad pre úplný prechod na ISO 20022, keďže tento štandard ponúkajú depozitáre zúčastnené v T2S. V uvedených oblastiach účastníci depozitárov využívajú najmä ISO 15022 a majú len malý záujem o prechod na vyšší štandard. V prípade správ týkajúcich sa vyrovnania a rekonciliácie je možná konverzia medzi obidvomi štandardmi. Napriek uvedenému, je koexistencia dvoch štandardov problematická, keďže je zložitá a vyžaduje udržiavanie dvoch systémov.

Pracovná skupina ECSDA presadzuje ukončenie používania ISO 15022 v oblasti corporate actions a trhových nárokov v r.2030, t.j. päť rokov po implementácii 2. vlny SCoRE štandardov do prevádzky. V oblasti valných zhromaždení, ECSDA odporúča prejsť v plnom rozsahu na ISO 20022 v r.2026 t.j. jeden rok po implementácii 2. vlny SCoRE štandardov. V oblasti vyrovnania a rekonciliácie ECSDA predpokladá koexistenciu obidvoch štandardov aj naďalej a v oblasti identifikácie akcionárov plán na prechod na ISO 20022 nie je potrebný, keďže uvedený štandard sa v tejto oblasti používa už v súčasnosti.

Na doplnenie môžeme uviesť, že SWIFT vykonáva ročnú aktualizáciu správ pre ISO 20022. Nie všetky finančné inštitúcie však vykonávajú rovnakú aktualizáciu aj vo svojich systémoch a preto paralelne používajú viac verzií správ. Pre centrálne depozitáre tak existuje priestor dohodnúť sa s účastníkmi na verzii správ a urobiť spoločný upgrade.

Poradná skupina pre trhové infraštruktúry cenných papierov a kolaterál (AMI-SeCo), ktorá asistuje Eurosystému pri plnení jeho úloh v oblasti finančných infraštruktúr, plánuje migráciu centrálnych bánk, protistrán a custodiánov na ISO 20022 v horizonte 2-3 rokov. Migrácia by mala byť postupná a na podporu tohto procesu má byť zriadená samostatná pracovná skupina.

Zdroj: Spracované podľa informácií uvedených na Svetovom fóre centrálnych depozitárov, ktoré sa konalo v dňoch 24-26.mája 2023 v Prahe.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Harmonizácia kapitálového trhu prináša benefity pre emitentov aj majiteľov cenných papierov