KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Zdaňovanie cenných papierov z pohľadu FO (nepodnikateľa)

Na účely daní je potrebné v prvom rade rozlišovať aký príjem z cenného papiera fyzickej osobe plynie.

V tomto článku nájdete zhrnutie základných princípov zdaňovania príjmov z cenných papierov u fyzickej osoby – nepodnikateľa v zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („zákon o dani z príjmov“).

Na účely daní je potrebné v prvom rade rozlišovať aký príjem z cenného papiera fyzickej osobe plynie. Môže sa jednať o pasívny príjem, t.j. príjem z držby cenného papiera, alebo o aktívny príjem, t.j. príjem z predaja cenného papiera.

Príjmy z predaja cenných papierov

Tieto príjmy sa zdaňujú podľa § 8 zákona o dani z príjmov ako tzv. ostatné príjmy. V prípade ak v danom roku dosiahnete príjem z predaja cenných papierov, je potrebné si podať daňové priznanie a to do 31. marca nasledujúceho roka, v ktorom príjem priznáte (alebo v prípade predĺženia tejto lehoty do 30. júna).

Zdaniteľný príjem je možné znížiť o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie, ako napr. kúpna cena zaplatená za cenný papier, výdavky súvisiace s nadobudnutím a predajom cenných papier (rôzne poplatky). Pri tomto druhu príjmu nie je možné vykázať stratu. Na záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami sa totiž neprihliada.

Ak príjem z predaja cenných papierov plynie slovenskému daňovému rezidentovi zo zdrojov v zahraničí, zo štátu s ktorým má Slovensko uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, a tento príjem bol v zahraničí aj zdanený, nezúfajte, nebude zdaňovaný dva krát. Môžete si totiž v podávanom daňovom priznaní uplatniť príslušnú metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia (metódu zápočtu dane alebo vyňatia príjmu) a vyhnúť sa tak zdaneniu toho istého príjmu aj na Slovensku.  

Za splnenia zákonom stanovených podmienok môže mať fyzická osoba príjem z predaja cenných papierov oslobodený od dane a to v týchto troch konkrétnych prípadoch:

  1. Príjem je dosiahnutý z predaja cenných papier prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, a to po uplynutí  jedného roka od ich nadobudnutia. Pričom je dôležité, aby doba medzi ich prijatím na regulovaný trh alebo obdobný zahraničný regulovaný trh a predajom presiahla jeden rok.
  2. Príjem znížený o výdavok nepresiahne v zdaňovacom období 500 EUR. To znamená, že do 500 EUR si môžete uplatniť oslobodenie tohto príjmu a všetok príjem nad 500 EUR budete musieť zdaniť.
  3. Príjem, ktorý dosiahnete z obchodov v rámci dlhodobého investičného sporenia po splnení osobitných podmienok ustanovených v § 7 ods. 11 zákona  č. 566/2001 Z.z. (min. doba portfólia 15 rokov, max. ročná investícia 6 000 EUR).

V prípade ak príjem z predaja cenných papierov nie je oslobodený od dane, je povinnosť platiť aj zdravotné odvody.

Sadzba dane pri príjmoch z predaja cenných papierov je 19% ak dosahujete zdaniteľné príjmy do cca 48 000 EUR, resp. 25% ak vaše zdaniteľné príjmy sú vyššie ako cca 48 000 EUR.

Príjmy z držby cenných papierov

Príjmy z držby cenných papierov zaraďujeme medzi tzv. pasívne príjmy, ktoré sa zdaňujú ako príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov.

Do tejto kategórie patria napr. úroky a ostatné výnosy z cenných papierov, výnosy zo zmeniek, výnosy zo štátnych dlhopisov.

Tento príjem sa zdaňuje dvoma spôsobmi

  1. Podaním daňového priznania.
  2. Zrážkou, ktorú vykoná platiteľ príjmu, tzn. zvyčajne spoločnosť, ktorá príjem vypláca. Ak sa daň vyberá zrážkou, takýto príjem sa už v daňovom priznaní neuvádza.

Medzi príjmy, ktoré sa vždy zdania zrážkou ak plynú zo zdrojov na území SR (t.j. vypláca ich spoločnosť so sídlom na Slovensku) patria napr. úroky a ostatné výnosy z cenných papierov.  Príjmy, pri ktorých je povinnosť podať daňové priznanie sú napr. výnosy zo zmeniek, výnosy zo štátnych dlhopisov, výnosy vzniknuté pri splatnosti CP.

Ak vám plynie pasívny príjem z cenných papierov zo zahraničia, vtedy je vždy povinnosť podať daňové priznanie. Na zamedzenie dvojitého zdanenia použijete príslušnú metódu uvedené v zmluve s konkrétnou krajinou, t.j. buď vyjmete príjem dosiahnutý zo zahraničia alebo započítate daň zaplatenú v zahraničí na slovenskú daňovú povinnosť.

Pri podielových listoch sa môžete rozhodnúť či budete považovať zrazenú daň za preddavok na daň a tento príjem zahrniete do daňového priznania (t.j. napr. v prípade ak z tohto druhu príjmu ste dosiahli príjem aj stratu, ktorú si viete započítať a tým si znížiť daňový základ), alebo budete považovať zrazenú daň za vysporiadanú a takýto príjem nebude súčasťou daňového priznania.

Pasívne príjmy sú zdaňované sadzbou dane 19%. Zdravotné odvody sa platia len z tých príjmov, ktoré sa vždy zahŕňajú do daňového priznania, ako napr.  výnosy zo zmeniek, výnosy zo štátnych dlhopisov.

Osobitnou kategóriou pasívnych príjmov sú dividendy, teda podiely na zisku. Tieto sa spravila zdaňujú zrážkovou daňou (plynúce zo zdrojov na Slovensku aj zo zahraničia). Ak dostávate dividendy zo zahraničia, máte povinnosť ich zahrnúť do daňového priznania aj na Slovensku. Zdravotné odvody sa pri dividendách neplatia.

Sadzba dane z dividend sa líši podľa toho odkiaľ dividendy plynú a zo zisku za aké obdobie boli vytvorené.

Od koho plynúZ akého zisku plynúVýška sadzby dane  
Od rezidenta SR / od rezidenta zmluvného štátuZisk vykázaných do 31.12.20237%    
Od rezidenta SR / od rezidenta zmluvného štátuZisky vykázaný od 1.1.202410%    
Od rezidenta nezmluvného štátu (s ktorým SR nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene daňových informácií)Nie je rozhodujúce35%

V prípade, že dosahujete príjmy zo zahraničných cenných papierov v cudzích menách, tieto hodnoty musíte prepočítať na EURO. Môžete použiť priemerný ročný kurz, priemerné mesačné kurzy alebo denné kurzy podľa Európskej centrálnej banky. Odporúčame nastaviť si spôsob prepočtu podľa menového kurzu, ktorý vám najviac vyhovuje. Tento musíte následne použiť na všetky príjmy dosiahnuté v danom zdaňovacom období (roku).

Lenka Paluchová, Advokát a daňový poradca, lenka.paluchova@paluchova.com