KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Čo s akciami z kupónovej privatizácie?

V prvom rade je potrebné si zistiť, akú reálnu hodnotu tieto akcie majú.

Ak patríte k tým, ktorí sú stále majiteľmi cenných papierov, resp. akcií ešte z čias kupónovej privatizácie, možno si kladiete otázku, či tieto cenné papiere vôbec držať naďalej najmä z dôvodu, že každoročne platíte poplatok za vedenie majetkového účtu. Ako teda v takejto situácii postupovať?

V prvom rade je potrebné si zistiť, akú reálnu hodnotu tieto akcie majú, resp. či vôbec nejakú hodnotu majú. Otázka síce možno znie jednoducho, no s  hľadaním odpovede je to trochu zložitejšie.

Reálna hodnota danej akcie totiž nie je uvedená na výpise z centrálneho depozitára. Ten uvádza len nominálnu hodnotu akcie, o ktorej si mnoho ľudí myslí, že je to aj trhová hodnota, čo samozrejme nie je pravda.

Pri hľadaní reálnej, resp. trhovej hodnoty, je potrebné skúmať, či sa daná akcia verejne obchoduje a ak áno, máme situáciu o niečo jednoduchšiu.

To, či je akcia verejne obchodovateľná, zistíme na webovej stránke Burzy cenných papierov v Bratislave (viď obr. nižšie). Link na stránku burzy je https://www.bsse.sk/bcpb/o-trhu/zoznam-cennych-papierov/

Akcie sú obchodované na burze

V prípade, že akcie sú prijaté na verejné obchodovanie na burze, vieme si dohľadať poslednú trhovú cenu. Výhodou obchodovania na burze je nielen to, že je možné veľmi jednoducho zistiť trhovú cenu, ale aj to, že v takomto prípade môžeme (ak sa rozhodneme) akcie predať, teda zadať pokyn cez člena burzy na predaj akcií.

Zoznam spoločností, ktoré môžeme za takýmto účelom využiť, nájdeme opäť na vyššie uvedenej stránke burzy. Pri výbere odporúčam, dopredu sa informovať na poplatky za sprostredkovanie pokynu na predaj, nakoľko výška poplatku sa môže u jednotlivých členov výrazne líšiť.  To, či si akcie ponechať alebo predať, je samozrejme otázkou individuálneho posúdenia a vlastného rozhodnutia. Do úvahy je vhodné vziať ako trhovú hodnotu akcií, tak výšku každoročného poplatku za vedenie majetkového účtu, príp. ďalšie skutočnosti napr. výplatu dividendy, ak spoločnosť dosahuje zisk, ktorý vypláca akcionárom.  

Čo v prípade ak sa akcie, ktoré vlastním na burze neobchodujú?

V takomto prípade je situácia podstatne zložitejšia, nakoľko hľadanie reálnej, teda trhovej hodnoty týchto akcií, je komplikované. Určite pomôže internet pri hľadaní odpovede na otázku, akú hodnotu by akcie konkrétnej spoločnosti mohli mať.  Cena akcie by sa mala odvíjať od hospodárenia a reálnej ekonomickej situácie danej spoločnosti. Tu sa môžem obrátiť priamo na spoločnosť (emitenta cenných papierov) alebo si dohľadať tieto údaje napr. cez FinStat (viď. obr.).

V prípade, ak som sa napriek úsiliu nedopátral k žiadnej informácii o reálnej cene akcií, ktoré vlastním a nedokážem ich ani nijak oceniť, môže ísť (pozor nie nevyhnutne) o prípad, že skutočne vlastním akcie – tzv. bez reálnej hodnoty.

V takomto prípade mám možnosť sa aj takýchto akcií zbaviť a pochopiteľne vo svojom záujme, vyhnúť sa povinnosti každoročne platiť poplatky za vedenie majetkového účtu.

Je len potrebné nájsť spoločnosť, ktorá samozrejme za nejaký poplatok, prevedie tieto akcie na svoj účet a následne môžem svoj účet uzavrieť, čím sa vyhnem povinnosti platiť každoročne poplatky za jeho vedenie. Pre takýto účel je možné osloviť spoločnosť, ktorá vedie môj majetkový účet s otázkou/žiadosťou, aby mi poradili na koho sa obrátiť.

Na záver je potrebné povedať, že v minulosti nastali aj prípady, kedy sa občania vzdali bez vôbec nejakej analýzy/posúdenia akcií veľmi hodnotných spoločností (napr. akcií Tatra banky) a až následne zistili, že prišli o nemalú hodnotu (peniaze).

V záujme vyhnutia sa takýmto prípadom, je preto nanajvýš vhodné, vynaložiť aspoň primerané úsilie na zistenie toho akú hodnotu (a či vôbec) moje akcie majú a až následne sa rozhodnúť či má význam ich naďalej vlastniť aj za cenu platenia každoročného poplatku za vedenie účtu.

Ing. Róbert Kopál

Autor pracuje ako riaditeľ Asociácie obchodníkov s cennými papiermi