KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Štatistika CDCP SR v mesiaci február 2024

Vo februári CDCP zaregistroval do registra emitenta 29 nových emisií zaknihovaných CP.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP SR“) vo februári zaregistroval do registra emitenta 29 nových emisií zaknihovaných CP v celkovej menovitej hodnote 5 115 mil. EUR. Najväčší objem z nových emisií zaregistrovaných do registra emitenta v hodnotenom mesiaci mala emisia štátnych dlhopisov od emitenta MF SR zaregistrovaná v objeme 5 000 mil. EUR (SK4000024865). Čo sa týka výšky objemu, nasleduje emisia dlhopisov od emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s. v objeme 26 mil. EUR (SK4000024642).

Ďalej nasledovali tri emisie zabezpečených dlhopisov zaregistrované emitentom Penta Funding II, a.s., jedna v objeme 20 mil. EUR (SK4000024790) a dve emisie, každá v objeme 10 mil. EUR (SK4000024709, SK4000024717), ako aj dve emisie zabezpečených dlhopisov emitenta Penta Funding Public II, s.r.o., obe v objeme 7 mil. EUR (SK4000024600, SK4000024618). Okrem uvedených emisií CDCP SR v mesiaci február zaregistroval do registra emitenta ďalších 6 emisií zabezpečených dlhopisov v celkovom objeme 28 mil. EUR, 1 emisiu dlhopisov v objeme 3 mil. EUR, 2 emisie kmeňových akcií zaregistrovaných v objeme 4 mil. EUR, 2 emisie prioritných akcií v objeme 11,7 tis. EUR, 3 emisie kmeňových akcií JSA v objeme 12,04 tis. EUR a taktiež 8 emisií akcií s osobitnými právami vydaných jednoduchou spoločnosťou na akcie (JSA) v celkovom objeme 4,2 tis. EUR. V mesiaci február CDCP SR zrušil 10 emisií zaknihovaných CP v celkovom objeme 311,73 mil. EUR. Ku koncu februára tak došlo k nárastu počtu emisií zaknihovaných CP evidovaných v CDCP SR o 19 emisií na 2 886 emisií. Z celkového počtu emisií zaknihovaných cenných papierov registrovaných v CDCP SR ku koncu februára boli na účtoch vedené cenné papiere v celkovej menovitej hodnote 124,04 mld. EUR. To predstavuje medzimesačný nárast objemu vydaných zaknihovaných CP o 1,13%.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Štatistika CDCP SR v mesiaci január 2024

V mesiaci február sa v systéme vyrovnania CDCP SR vyrovnalo 1 102 príkazov na prevod s finančným vyrovnaním a 962 príkazov na prevod bez finančného vyrovnania. Celkový objem vyrovnaných prevodných príkazov v sledovanom mesiaci predstavoval 7,16 mld. EUR. Počet účtov majiteľa vedených v evidencii CDCP SR v mesiaci február poklesol o 213 účtov a CDCP SR tak ku koncu mesiaca evidoval 113 782 účtov majiteľa. V mesiaci február bolo v centrálnom depozitári 21 prevádzkových dní, počas ktorých dostupnosť informačného systému CDCP SR bola 100%.

 Viac sa dozviete tu.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Štatistika CDCP SR v mesiaci január 2024