KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Štatistika CDCP SR v mesiaci január 2024

V prvom mesiaci roka 2024 CDCP zaregistroval do registra emitenta 24 nových emisií zaknihovaných CP.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP SR“) v januári zaregistroval do registra emitenta 24 nových emisií zaknihovaných CP v celkovej menovitej hodnote 4 682,04 mil. EUR. Najväčší objem z nových emisií zaregistrovaných do registra emitenta v hodnotenom mesiaci mali emisie štátnych dlhopisov od emitenta MF SR zaregistrované v objeme 1 500 mil. EUR (SK4000024675) a 3 000 mil. EUR (SK4000024683). Ďalší vysoký objem mala emisia zabezpečených dlhopisov od emitenta JTPEG Financing SK I, a.s. v objeme 60 mil. EUR (SK4000024550). Nasledovala emisia dlhopisov   zaregistrovaná emitentom Across Properties, a.s. v objeme 20,5 mil. EUR (SK4000024444), emisia zabezpečených dlhopisov zaregistrovaná emitentom Penta Funding CR, a.s. v objeme 500 mil CZK (20,14 mil. EUR) (SK4000024634), ako aj emisia dlhopisov emitenta DIFOSIS, SE v objeme 20 mil. EUR (SK4000024501).

Okrem uvedených emisií CDCP SR v mesiaci január zaregistroval do registra emitenta 1 emisiu vymeniteľných dlhopisov v objeme 15 mil. EUR, ďalšie 3 emisie zabezpečených dlhopisov v objeme 30 mil. EUR, 3 emisie dlhopisov v objeme 15 mil. EUR, 1 emisiu kmeňových akcií zaregistrovaných v objeme 1,37 mil. EUR, 4 emisie kmeňových akcií JSA v objeme 13,48 tis. EUR a taktiež 6 emisií akcií s osobitnými právami vydaných jednoduchou spoločnosťou na akcie (JSA) v celkovom objeme 10,43 tis. EUR. V mesiaci január CDCP SR zrušil 33 emisií zaknihovaných CP v celkovom objeme 249,15 mil. EUR. Ku koncu januára tak došlo k zníženiu počtu emisií zaknihovaných CP evidovaných v CDCP SR o 9 emisií na 2 867 emisií. Z celkového počtu emisií zaknihovaných cenných papierov registrovaných v CDCP SR ku koncu januára boli na účtoch vedené cenné papiere v celkovej menovitej hodnote 122,48 mld. EUR. To predstavuje medzimesačný nárast objemu vydaných zaknihovaných CP o 1,1%.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Štatistika CDCP SR v mesiaci december 2023

V mesiaci január sa v systéme vyrovnania CDCP SR vyrovnalo 628 príkazov na prevod s finančným vyrovnaním a 805 príkazov na prevod bez finančného vyrovnania. Celkový objem vyrovnaných prevodných príkazov v sledovanom mesiaci predstavoval 5,91 mld. EUR. Počet účtov majiteľa vedených v evidencii CDCP SR v mesiaci január poklesol o 528 účtov a CDCP SR tak ku koncu mesiaca evidoval 113 995 účtov majiteľa. V mesiaci január bolo v centrálnom depozitári 22 prevádzkových dní, počas ktorých dostupnosť informačného systému CDCP SR bola 100%.  

Viac sa dozviete tu.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Štatistika CDCP SR v mesiaci december 2023