KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Štatistika CDCP SR v mesiaci marec 2024

V marci CDCP zaregistroval do registra emitenta 27 nových emisií zaknihovaných CP.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP SR“) v marci zaregistroval do registra emitenta 27 nových emisií zaknihovaných CP v celkovej menovitej hodnote 694,74 mil. EUR. Najväčší objem z nových emisií zaregistrovaných do registra emitenta v hodnotenom mesiaci mala emisia krytých dlhopisov od emitenta VÚB, a.s., zaregistrovaná v objeme 500 mil. EUR (SK4000024923). Čo sa týka výšky objemu, nasledujú emisie dlhopisov – od emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR XIV, a. s. v objeme 80 mil. EUR (SK4000024857) a jedna emisia zaregistrovaná emitentom Slovenská sporiteľňa, a.s. v objeme 40 mil. EUR (SK4000024808). Ďalšia v poradí je emisia zabezpečených dlhopisov v objeme 15 mil. EUR od emitenta  Penta Funding II, a.s. (SK4000024956), ako aj emisia dlhopisov emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s. v objeme 14,6 mil. EUR (SK4000024899).

Okrem uvedených emisií CDCP SR v mesiaci marec zaregistroval do registra emitenta ďalšie 3 emisie zabezpečených dlhopisov v celkovom objeme 29,78 mil. EUR, 1 emisiu dlhopisov v objeme 7 mil. EUR, 2 emisie investičných certifikátov v celkovom objeme 7 mil. EUR, 1 emisiu družstevných podielnických listov v objeme 426 tis. EUR, 3 emisie kmeňových akcií zaregistrovaných v objeme 557 tis. EUR, 1 emisiu prioritných akcií v objeme 25 tis. EUR, 2 emisie kmeňových akcií JSA (jednoduchá spoločnosť na akcie) v objeme 7,6 tis. EUR a taktiež 9 emisií akcií s osobitnými právami vydaných JSA v celkovom objeme 305 tis. EUR. V mesiaci marec CDCP SR zrušil 12 emisií zaknihovaných CP v celkovej hodnote 344,9 mil. EUR. Ku koncu marca tak došlo k nárastu počtu emisií zaknihovaných CP evidovaných v CDCP SR o 15 emisií na 2 901 emisií. Z celkového počtu emisií zaknihovaných cenných papierov registrovaných v CDCP SR ku koncu marca boli na účtoch vedené cenné papiere v celkovej menovitej hodnote 128,13 mld. EUR. To znamená medzimesačný nárast objemu vydaných zaknihovaných CP o 3,443%.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Štatistika CDCP SR v mesiaci február 2024

V mesiaci marec sa v systéme vyrovnania CDCP SR vyrovnalo 1 035 príkazov na prevod s finančným vyrovnaním a 974 príkazov na prevod bez finančného vyrovnania. Celkový objem vyrovnaných prevodných príkazov v sledovanom mesiaci predstavoval hodnotu 25,13 mld. EUR. Počet účtov majiteľa vedených v evidencii CDCP SR v mesiaci marec poklesol o 135 účtov a CDCP SR tak ku koncu mesiaca evidoval 113 647 účtov majiteľa. V mesiaci marec bolo v centrálnom depozitári 20 prevádzkových dní, počas ktorých dostupnosť informačného systému CDCP SR bola 100%.

 Viac sa dozviete tu.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Štatistika CDCP SR v mesiaci február 2024