KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Vyššia transparentnosť a lepšie monitorovanie riadenia rizík?

Subjektom s prideleným LEI kódom by mala pomôcť politika “Conformity Flag”.

Globálna ekonomika zápasí s dosiaľ nepoznanou úrovňou podvodov spojených s identitou najmä v digitálnom priestore. V globálnom meradle to spôsobuje finančné škody a stratu dôvery medzi spolupracujúcimi organizáciami, najmä tými, ktoré pôsobia na viacerých trhoch a jurisdikciách. Nedávna finančná kríza preukázala potrebu jedinečnej identifikácie protistrán vo finančných transakciách a opisu prepojení medzi právnickými osobami pre účely správneho sledovania finančných rizík nielen zo strany štátnych orgánov, ale aj účastníkov trhu.      

Ako reakciu na tento problém Výbor regulátorov pre dohľad (Regulatory Oversight Committee – ROC) v marci tohto roka stanovil nové zásady pre kvalitu záznamov spojených s prideleným LEI kódom. V medzinárodnej databáze GLEIF sa tak súlad záznamov so zásadami transparentnosti označuje príznakom „Conformity Flag“, ktorý predstavuje vyhovujúci stav LEI kódu. Tento prístup umožňuje užívateľom rýchlo a efektívne posúdiť, či záznamy právnických osôb spĺňajú zásady transparentnosti.  

Organizácie, ktoré splnia kritériá „Conformity Flag“, môžu očakávať viaceré výhody, medzi ktoré patrí:

  • efektívnejšie zdieľanie a párovanie kritických dátových súborov, čím sa zlepšia analytické možnosti potrebné pre boj s finančnou kriminalitou;
  • jednoduchšie sledovanie prepojení a umožnenie analýz potrebných na monitorovanie trhového rizika;
  • zlepšenie prevádzkových procesov v dôsledku včasnej analýzy – konkrétne pokles zlyhania transakcií, zníženie nákladov na konektivitu dátových súborov, rekonciliáciu, čistenie a agregáciu, ako aj pokles nákladov na vykazovanie. 

Stane sa tak len v tom prípade, ak je registrácia LEI aktuálna, včas obnovená, a zároveň právnická osoba nahlásila údaje o svojich priamych a konečných vzťahoch s materskými spoločnosťami alebo jeden z akceptovateľných dôvodov nenahlásenia týchto údajov.

Označenie LEI kódu ako „nevyhovujúci“ indikuje potrebu obnovy alebo aktualizácie záznamu. Aj keď je LEI kód stále platný, označenie „nevyhovujúci“ poukazuje na to, že súvisiace údaje materských spoločností nie sú v súlade s pravidlami ROC. Vtedy je potrebné kontaktovať vydavateľa svojho LEI.

Umožnením bližšieho monitorovania údajov o transakciách a podporou väčšej prehľadnosti vo svojich vlastníckych štruktúrach organizácie preukazujú svoj záväzok k dodržiavaniu transparentnosti. Svojim partnerom a iným organizáciám tiež signalizujú, že ich LEI možno použiť na spoľahlivé zefektívnenie kontrol due-diligence, prvotného overenia a iných procesov u protistrany, vďaka čomu sa s nimi ľahšie obchoduje.

V prípade potreby ďalších informácií ohľadne politiky “Conformity Flag”, odpovede na najčastejšie otázky nájdete aj na webe https://lei.cdcp.sk/lei/public/faq

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.