KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Štatistika CDCP SR v mesiaci október 2023

V mesiaci október CDCP zaregistroval do registra emitenta ďalších 19 nových emisií zaknihovaných CP.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP SR“) v októbri zaregistroval do registra emitenta 19 nových emisií zaknihovaných CP v celkovej menovitej hodnote 570,47 mil. EUR. Najväčší objem z nových emisií zaregistrovaných do registra emitenta v hodnotenom mesiaci dosiahli dve emisie krytých dlhopisov. Jedna od emitenta Prima banka Slovensko, a.s. (SK4000023834), zaregistrovaná v objeme 500 mil. EUR a druhá od emitenta Tatra banka, a.s. (SK4000023925) so zaregistrovaným objemom 25 mil. EUR. Tretí najvyšší objem v mesiaci október predstavovala emisia dlhopisov emitenta 365.bank, a.s. (SK4000023693) so zaregistrovaným objemom 12,48 mil. EUR.

Okrem uvedených emisií dlhopisov CDCP v mesiaci október zaregistroval do registra emitenta ďalšie 2 emisie dlhopisov v celkovom objeme 4,5 mil. EUR, 3 emisie zabezpečených dlhopisov v celkovom objeme 27 mil. EUR, 1 emisiu investičných certifikátov s objemom 1,2 mil. EUR, 4 emisie kmeňových akcií vydaných akciovými spoločnosťami v celkovom objeme 285 tis. EUR a 2 emisie kmeňových akcií vydaných jednoduchými spoločnosťami na akcie (JSA) v celkovom objeme 6,0 tis. EUR, jednu emisiu prioritných akcií s objemom 1,3 tis. EUR a 3 emisie akcií JSA s osobitnými právami v celkovom objeme 0,7 tis. EUR. V mesiaci október CDCP SR zrušil 12 emisií zaknihovaných CP v celkovom objeme 57,79 mil. EUR.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Štatistika CDCP SR v mesiaci september 2023

Ku koncu októbra došlo k zvýšeniu počtu emisií zaknihovaných CP evidovaných v CDCP SR o 7 emisií na 2 978 emisií. Z celkového počtu emisií zaknihovaných cenných papierov registrovaných v CDCP ku koncu októbra boli na účtoch vedené cenné papiere v celkovej menovitej hodnote 121,54 mld. EUR. To predstavuje medzimesačný nárast objemu vydaných zaknihovaných CP o 0,71%.  

V mesiaci október sa v systéme vyrovnania CDCP SR vyrovnalo 1 046 príkazov na prevod s finančným vyrovnaním a 806 príkazov na prevod bez finančného vyrovnania. Celkový objem vyrovnaných prevodných príkazov v sledovanom mesiaci predstavoval 3,24 mld. EUR. Počet účtov majiteľa vedených v evidencii CDCP SR v mesiaci október poklesol o 5 238 účtov a CDCP SR tak ku koncu mesiaca evidoval 129 226 účtov majiteľa. Dôvodom nadpriemerného poklesu počtu účtov majiteľa je najmä rušenie emisií emitentov, ktorí boli ex-offo vymazaní z obchodného registra. V mesiaci október bolo v centrálnom depozitári 22 prevádzkových dní, počas ktorých dostupnosť informačného systému CDCP SR bola 100%.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Štatistika CDCP SR v mesiaci september 2023