KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Štatistika CDCP SR v mesiaci september 2023

V mesiaci september CDCP zaregistroval do registra emitenta ďalších 18 nových emisií zaknihovaných CP.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP SR“) v septembri zaregistroval do registra emitenta 18 nových emisií zaknihovaných CP v celkovej menovitej hodnote 97,61 mil EUR. Najväčší objem z nových emisií zaregistrovaných do registra emitenta v hodnotenom mesiaci dosiahla emisia dlhopisov emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s. (SK4000023750), zaregistrovaná v objeme 20 mil. EUR a dve emisie zabezpečených dlhopisov emitenta Penta Funding II, a.s. (SK4000023651 a SK4000023784), každá v objeme 20 mil. EUR. Okrem uvedených emisií dlhopisov CDCP v mesiaci september zaregistroval do registra emitenta ďalšie 3 emisie dlhopisov v celkovom objeme 27,61 mil EUR, 2 emisie zabezpečených dlhopisov v celkovom objeme 10 mil. EUR, 3 emisie kmeňových akcií jednoduchej spoločnosti na akcie (JSA) v celkovom objeme 413,37 EUR a 7 emisií akcií JSA s osobitnými právami v celkovom objeme 375,16 EUR. V mesiaci september CDCP SR zrušil 10 emisií zaknihovaných CP v celkovom objeme 30,31 mil EUR. Ku koncu septembra došlo k zvýšeniu počtu emisií zaknihovaných CP evidovaných v CDCP SR o 8 emisií na 2 971 emisií. Z celkového počtu emisií zaknihovaných cenných papierov registrovaných v CDCP ku koncu septembra boli na účtoch vedené cenné papiere v celkovej menovitej hodnote 120,68 mld EUR. To predstavuje medzimesačný nárast objemu vydaných zaknihovaných CP o 1,23%.  

V mesiaci september sa v systéme vyrovnania CDCP SR vyrovnalo 747 príkazov na prevod s finančným vyrovnaním a 863 príkazov na prevod bez finančného vyrovnania. Celkový objem vyrovnaných prevodných príkazov v sledovanom mesiaci predstavoval 4,48 mld EUR. Počet účtov majiteľa vedených v evidencii CDCP SR v mesiaci september poklesol o 60 účtov a CDCP SR tak ku koncu mesiaca evidoval 134 464 účtov majiteľa. V mesiaci september bolo v centrálnom depozitári 21 prevádzkových dní, počas ktorých dostupnosť informačného systému CDCP SR bola 100%.  

Viac sa dozviete tu.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.