KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Štatistika CDCP SR v mesiaci november 2023

V mesiaci november CDCP zaregistroval do registra emitenta 18 nových emisií zaknihovaných CP.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP SR“) v novembri zaregistroval do registra emitenta 18 nových emisií zaknihovaných CP v celkovej menovitej hodnote 101,78 mil. EUR. Najväčší objem z nových emisií zaregistrovaných do registra emitenta v hodnotenom mesiaci mala emisia dlhopisov od emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s. (SK4000023982), zaregistrovaná v objeme 50 mil. EUR. Nasledovali tri emisie zabezpečených dlhopisov, každá s hodnotou 10 mil. EUR, ktoré zaregistrovali emitenti Alto Funding, s.r.o. (SK4000023933) a Penta RE Funding II, s.r.o. (SK4000023974 a SK4000024196), ako aj ďalšie emisie zabezpečených dlhopisov emitenta Penta RE Funding II, s.r.o. v hodnote 7 mil. EUR (SK4000023966) a emitenta NNG Funding s.r.o. v objeme 5 mil. EUR (SK4000024162).

Okrem uvedených emisií dlhopisov CDCP SR v mesiaci november zaregistroval do registra emitenta 1 emisiu dlhopisov v  objeme 0,5 mil. EUR, 5 emisií investičných certifikátov s celkovým objemom 8,26 mil. EUR, 1 emisiu kmeňových akcií vydaných v objeme 25 tis. EUR, 3 emisie kmeňových akcií vydaných jednoduchou spoločnosťou na akcie (JSA) v celkovom objeme 2,1 tis. EUR, jednu emisiu akcií JSA s osobitnými právami v objeme 0,1 tis. EUR, ako aj jednu emisiu družstevných podielnických listov s objemom 990,2 tis. EUR. V mesiaci november CDCP SR zrušil 45 emisií zaknihovaných CP v celkovom objeme 321,00 mil. EUR. Ku koncu novembra došlo k zníženiu počtu emisií zaknihovaných CP evidovaných v CDCP SR o 27 emisií na 2 951 emisií. Z celkového počtu emisií zaknihovaných cenných papierov registrovaných v CDCP SR ku koncu novembra boli na účtoch vedené cenné papiere v celkovej menovitej hodnote 120,36 mld. EUR. To predstavuje medzimesačný pokles objemu vydaných zaknihovaných CP o 0,97%.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Štatistika CDCP SR v mesiaci október 2023

V mesiaci november sa v systéme vyrovnania CDCP SR vyrovnalo 1 042 príkazov na prevod s finančným vyrovnaním a 984 príkazov na prevod bez finančného vyrovnania. Celkový objem vyrovnaných prevodných príkazov v sledovanom mesiaci predstavoval 3,96 mld. EUR. Počet účtov majiteľa vedených v evidencii CDCP SR v mesiaci november poklesol o 14 378 účtov a CDCP SR tak ku koncu mesiaca evidoval 114 848 účtov majiteľa. Dôvodom výrazného poklesu počtu účtov majiteľa je najmä rušenie emisií emitentov, ktorí boli ex-offo vymazaní z obchodného registra a následné zrušenie účtov, na ktorých neboli evidované žiadne cenné papiere. V mesiaci november bolo v centrálnom depozitári 22 prevádzkových dní, počas ktorých dostupnosť informačného systému CDCP SR bola 100%.  

 Viac sa dozviete tu.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Dolfiho TIP! Prečítajte si tiež: Štatistika CDCP SR v mesiaci október 2023