KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Emitenti zaknihovaných cenných papierov majú povinnosť predložiť Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s. (CDCP SR) platný LEI kód.

Na Slovensku prideľuje LEI kódy Centrálny depozitár cenných papierov SR

V súlade s novelou NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/2845 z 13. decembra 2023, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o disciplínu pri vyrovnaní, cezhraničné poskytovanie služieb, spoluprácu v oblasti dohľadu, poskytovanie vedľajších služieb bankového typu a požiadavky na centrálne depozitáre cenných papierov tretích krajín, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 236/2012, s účinnosťou od 15. marca 2024 CDCP SR bude vyžadovať od všetkých emitentov zaknihovaných cenných papierov, aby získali platný identifikátor právnickej osoby (LEI) a postúpili ho CDCP SR.

Na Slovensku prideľuje LEI kódy Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. Pridelený LEI zaručuje jedinečnú identifikáciu subjektov v celosvetovom meradle a vysokú kvalitu referenčných údajov.

V zmysle nariadenia, platný LEI kód bude využívaný ako identifikátor emitenta v záznamoch, ktoré centrálny depozitár vedie o poskytnutých službách a vykonaných činnostiach v súlade s požiadavkami nariadenia. LEI kód používajú aj európski regulátori pre dohľad nad správnym reportovaním spoločností poskytujúcich finančné služby a na agregáciu údajov z viacerých trhov.

Subjekty, ktoré majú povinnosť používať LEI kód, alebo majú záujem o pridelenie LEI kódu z iného dôvodu, môžu podať žiadosť CDCP SR prostredníctvom špecializovanej webovej stránky lei.cdcp.sk. Webová stránka prehľadným spôsobom poskytuje klientom informácie a služby týkajúce sa pridelenia a správy kódov LEI (lei.cdcp.sk). Všetky služby CDCP SR pre LEI kódy sú poskytované plne elektronicky prostredníctvom uvedenej webovej stránky. 

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.