KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Štatistika CDCP SR v mesiaci január 2023

V prvom mesiaci tohto roka bolo v CDCP SR zaregistrovaných 9 nových emisií zaknihovaných CP.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP SR“) v prvom mesiaci tohto roku zaregistroval do registra emitenta 9 nových emisií zaknihovaných CP v celkovej menovitej hodnote 1 516,01 mil EUR. Z nich najväčší objem predstavovali 3 emisie krytých dlhopisov spolu v menovitej hodnote 1 500,00 mil EUR. Išlo o emisie krytých dlhopisov emitentov Prima banka Slovensko, a.s. (ISIN SK4000022323), Slovenská sporiteľňa, a.s. (ISIN SK4000022398) a Tatra banka, a.s. (ISIN SK4000022430), každá v objeme 500 mil. EUR. Okrem toho v januári boli do registra emitenta zaregistrované 4 nové emisie akcií, vrátane 2 emisií kmeňových akcií jednoduchej spoločnosti na akcie, v celkovom objeme 1,01 mil EUR a 2 emisie dlhopisov v celkovom objeme 15,00 mil EUR. V mesiaci január bolo v CDCP SR zrušených 21 emisií zaknihovaných CP v celkovom objeme 97,95 mil EUR. Ku koncu januára tak poklesol počet emisií zaknihovaných CP evidovaných v CDCP SR na 2 965 emisií, z ktorých boli na účtoch vedené cenné papiere v celkovej menovitej hodnote 112,221 mld EUR, čo predstavuje medzimesačný nárast objemu vydaných zaknihovaných CP o 1,91%.

V  mesiaci január sa v systéme vyrovnania CDCP SR vyrovnalo 879 príkazov na prevod s finančným vyrovnaním a 624 príkazov na prevod bez finančného vyrovnania. Celkový objem vyrovnaných prevodných príkazov v hodnotenom mesiaci predstavoval 4,084 mld EUR. Počet účtov majiteľa vedených v evidencii CDCP SR poklesol medzimesačne o 141 účtov a ku koncu januára tak predstavoval 168 652 účtov. V mesiaci január bolo v centrálnom depozitári 22 prevádzkových dní, počas ktorých disponibilita informačného systému CDCP SR dosiahla 100%.

Viac sa dozviete tu.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.