KOPI Trenažér testov AOCP štatistika

Retailové štátne dlhopisy

Štátne dlhopisy ekonomicky silných štátov patria medzi najbezpečnejšie spôsoby investovania.

Predstavujú totiž nástroj s garantovaným výnosom a garanciou splatenia dlžnej čiastky, pretože ich vydáva štát. Obyvateľstvo dosiahne zhodnotenie svojich finančných prostriedkov za porovnateľných podmienok, ako inštitucionálni  investori.

Retailové štátne dlhopisy sú vydávané v nízkych menovitých hodnotách a spravidla nie je určená minimálna suma, ktorú je potrebné investovať; táto je obmedzená len menovitou hodnotou dlhopisu. Štát však môže určiť maximálnu výšku investície na jednu fyzickú osobu.  Na rozdiel od niektorých bežne ponúkaných sporiacich produktov nie je výška výnosu dlhopisu odvodená od celkovej hodnoty obstaraných štátnych dlhopisov. Napríklad vlastník 5 000 kusov štátnych dlhopisov získa rovnaký percentuálny výnos ako vlastník, ktorý drží 500 000 kusov štátnych dlhopisov.  

Pokiaľ sú retailové štátne dlhopisy predávané priamo obyvateľom, bez sprostredkovateľa, investor neplatí žiadne sprostredkovateľské alebo servisné poplatky.

Nízke kreditné riziko v prípade tejto investície je vyvážené nižším úrokovým výnosom. V čase vysokej inflácie môžu byť pre obyvateľov zaujímavé štátne dlhopisy, ktorých výnos je naviazaný na infláciu a mal by zmierniť nepriaznivý vplyv inflácie. Osobitným druhom retailových štátnych dlhopisov sú dlhopisy, ktoré nemajú dátum splatnosti (tzv. perpetuity) a kde sa emitent zaväzuje vyplácať úrokový výnos navždy. Vo svete sa stretávame aj s daňovo-zvýhodnenou držbou retailových štátnych dlhopisov.       

Prevoditeľnosť retailových štátnych dlhopisov môže štát obmedziť, prípadne ju úplne vylúčiť, s výnimkou dedenia. Emitent však môže umožniť predčasné splatenie týchto dlhopisov a to bez akejkoľvek finančnej penalizácie.

Štát vydaním retailových dlhopisov diverzifikuje svoje riziká a dosahuje vyššiu stabilitu, ak štátny dlh nedržia zväčša zahraniční investori, ale aj domáce obyvateľstvo. Navyše tým zvyšuje aj finančnú gramotnosť obyvateľstva a podporuje sporenie.

Retailové štátne dlhopisy v Čechách

Ministerstvo financií Českej republiky (MF ČR) vydáva niekoľko typov štátnych dlhopisov. Každý investor si môže vybrať variantu, ktoré najlepšie vyhovuje jeho investičnému zámeru. MF ČR aktuálne vydáva sporiace štátne dlhopisy a tzv. Dlhopisy Republiky.

Dlhopisy Republiky môžu upisovať iba fyzické osoby. Reinvestičné a variabilné sporiace štátne dlhopisy môžu nadobudnúť fyzické osoby, odborová organizácia, stavovská komora (profesijná organizácia), školská právnická osoba, hospodárska komora, verejná vysoká škola, alebo Česká televízia, územné samosprávne jednotky, zdravotné poisťovne a iné osoby.

Výnosy emisií Dlhopisov Republiky vydaných pred 1.1.2021 sú oslobodené od dane z príjmu.

Typy dlhopisov

Reinvestičný štátny dlhopis s dobou splatnosti 6 rokov, ktorý má fixne stanovené rastúce ročné kupóny. Priemerný výnos je stanovený v súlade s výnosmi štátnych dlhopisov obchodovaných na finančnom trhu k dátumu spustenia úpisu dlhopisov. Príslušné úrokové sadzby u reinvestičného dlhopisu sú stanovené k začiatku upisovacieho obdobia pre všetky výnosové obdobia.

Proti-inflačný štátny dlhopis s dobou splatnosti 6 rokov, u ktorého sú ročné výnosy stanovené pohyblivou úrokovou sadzbou, ktorá bude stanovená podľa miery inflácie na báze indexu spotrebiteľských cien zverejňovaných Českým štatistickým úradom.

Fixný štátny dlhopis s dobou splatnosti 6 rokov, ktorého výška výnosu je v každom roku konštantná.

PREHĽAD retailových ŠD ČR

Celková menovitá hodnota v obehu (mld. Kč)90,1
Počet držiteľov70 974
Medián počtu držaných dlhopisov jedným držiteľom (ks)575 464
Priemerný vek držiteľa (roky)56,9
Podiel na celkovom štátnom dlhu (%) 3,1